16.ది బైబిల్ (THE BIBLE)


The Bible

బైబిల్ క్రైస్తవ మతం యొక్క పవిత్ర గ్రంథం. క్రైస్తవులు ఇందులో దేవుని పలుకులు ఉన్నాయని భావిస్తారు. బైబిలుకు అనేక పేర్లు ఉన్నాయి. కొందరు పవిత్ర గ్రంథమని, పవిత్ర నిబంధనమని లేదా పరిశుద్ధ గ్రంథమని పిలుస్తారు. బైబిలు మొదట హీబ్రూ, ఆరామిక్ మరియు గ్రీకు భాషలలో రాయబడింది. ఆ తరువాత లాటిన్ ఇంకా తదితర భాషలలోకి అనువదించబడింది. ఇప్పుడు బైబిల్ 2000 కు పైగా భాషలలోకి అనువదించబడింది.
బైబిలు అనే పదం గ్రీకు భాషలోని బిబ్లియోన్ అనే పదానికి బహువచన రూపమైన "బిబ్లియ" నుండి వచ్చింది. బబిల్లో రెండు భాగాలున్నాయి. పాత నిబంధన లో 39,కొత్త నిబంధన లో 27 కలిపి మొత్తం బైబిల్లో 66 పుస్తకాలున్నాయి. బై బిలు వ్రాయడానికి 1400 సంవత్సరాలు పట్టినది. సుమారు క్రీస్తు పూర్వం 1800 సంవత్సరం లో, అనగ వేద కాలం ఆరంభంలో బైబిలు రచించుట మొదలైనది. నలబై మంది ప్రవక్తలు, వివిధ కాలాల్లో ఈ మహా గ్రంధాన్ని రచించారు.
1 పాత నిబంధన
2 కొత్త నిబంధన
3 కేథలిక్కు బైబిల్
4 తెలుగులో బైబిలు

పాత నిబంధన
బైబిల్లోని మొదటి భాగాన్ని పాత నిబంధన గ్రంథం అని అంటారు.ఇందులో ఇశ్రాయేలీయుల యూదుల కథలు ఆజ్ఞలు సామెతలు కీర్తనలు మరియు దేవుడు వాళ్లను ఎలా ఎంచుకున్నాడో తెలిపే చరిత్ర ఉంటాయి.ఇవన్నీ హెబ్రూ లో రాశారు. 39 పుస్తకాలు ఇవి:
ఆది కాండము
నిర్గమ కాండము
లేవియ కాండము
సంఖ్యా కాండము
ద్వితీయోపదేశ కాండము
యెహూషువ
న్యాయాధిపతులు
రూతు
దానియేలు
కొత్త నిబంధన
రెండవ భాగాన్ని కొత్త నిబంధన గ్రంథం అంటారు. గ్రీకులో యేసుక్రీస్తు జీవితచరిత్రనే నాలుగు సువార్తలుగా నలుగురు రాశారు. అపోస్తలుడైన పౌలు వివిధ సంఘాలకు రాసిన ఉత్తరాలు కూడా ఉన్నాయి.27 పుస్తకాలు ఇవి:
మత్తయి సువార్త
మార్కు సువార్త
లూకా సువార్త
యోహాను సువార్త
అపోస్తలుల కార్యములు
రోమీయులకు పత్రిక
I కొరంథీలకు పత్రిక
II కొరంథీయులకు పత్రిక
గలతీయులకు పత్రిక
ఎఫసీయులకు పత్రిక
ఫిలిప్పీయులకు పత్రిక
కొలొస్సైయులకు పత్రిక
I థెస్సలొనీకైయులకు పత్రిక
II థెస్సలొనీకైయులకు పత్రిక
I తెమొతికి పత్రిక
II తెమొతికి పత్రిక
తీతుకు పత్రిక
ఫిలేమోనుకు పత్రిక
హెబ్రీయులకు పత్రిక
యాకోబు పత్రిక
I పేతురు పత్రిక
II పేతురు పత్రిక
I యోహాను పత్రిక
II యోహాను పత్రిక
III యోహాను పత్రిక
యూదా పత్రిక
ప్రకటన గ్రంధము
కేథలిక్కు బైబిల్
ఇందు లో అదనంగా ఉన్నగ్రంధాలు: 14 వీటిని దైవావేశితంకావనే కారణం చెబుతూ ప్రొటెస్టంటులు అంగీకరించరు.
మొదటి ఎస్డ్రాసు
రెండవ ఎస్డ్రాసు
తోబితు
యూదితు
ఎస్తేరు
సొలోమోను జ్ఞానగ్రంథము
సిరాకు పుత్రుడైన యేసు జ్ఞానం
బారూకు
ముగ్గురు పరిశుద్ధ పిల్లల పాటలు
సూసన్న చరిత్ర
బేలు, డ్రాగనుల చరిత్ర
మనస్సేప్రార్ధన
మొదటి మక్కబీయులు
రెండవ మక్కబీయులు
తెలుగులో బైబిలు
సామాన్య ప్రార్ధనల పుస్తకము - 1880లో ముద్రిచబడినది. [1]
1812లో బైబిలులో కొంత భాగము తెలుగులో ప్రచురితమైంది. 1818లో క్రొత్త నిబంధన గ్రంధము ప్రచురించారు. 1854లో పూర్తి బైబిలును తెలుగులో ప్రచురించారు.
1842లో S.P.G. తెలుగు మిషను కడప జిల్లాలో ఆరంభమైంది. రెవ.విలియమ్ హొవెల్ 1842లోనే ప్రార్ధనల పుస్తకాన్ని, కొంత బైబిలును అనువదించాడు. 1858లో S.P.C.K. వారు మద్రాసులో దీనిని ప్రచురించారు. అంతకు ముందే 1849లో పి.ఆర్.హంట్ 'A Teloogoo translation of the Book of Common Prayer'ను మద్రాసు అమెరికన్ ప్రెస్సులో ప్రచురించాడు.
1880లో మద్రాసు డయోసియన్ కమిటీవారు S.P.C.K. ప్రెస్సులో సామాన్య ప్రార్ధనల పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు.
కడప, ముత్యాలపాడులలో మిషనరీ కార్యములు నిర్వహించిన రెవ.జాన్ క్లే మంచి తెలుగు పండితుడు. ఆయన ఈ తెలుగు బైబిలును విస్తృతంగా సవరించాడు.


11
మారుమనస్సు నిమిత్తము నేను నీళ్లలో మీకు బాప్తిస్మ మిచ్చుచున్నాను;అయితే నా వెనుక వచ్చుచున్నవాడు నాకంటె శక్తిమంతుడు;ఆయన చెప్పులు మోయుటకైనను నేను పాత్రుడను కాను;ఆయన పరిశుద్ధాత్మలోను అగ్ని తోను మీకు బాప్తిస్మమిచ్చును.12ఆయన చేట ఆయన చేతిలో ఉన్నదిఆయన తన కళ్లమును బాగుగా శుభ్రము చేసి గోధుమలను కొట్టులోపోసిఆరని అగ్నితో పొట్టును కాల్చివేయునని వారితో చెప్పెను. మత్తయి -Matthew 3
18యేసు గలిలయ సముద్రతీరమున నడుచుచుండగా,పేతురనబడిన సీమోను అతని సహోదరుడైన అంద్రెయ అను ఇద్దరు సహోదరులు సముద్రములో వలవేయుట చూచెను;వారు జాలరులు.19ఆయననా వెంబడి రండినేను మిమ్మును మనుష్యులను పట్టుజాలరులనుగా చేతునని వారితో చెప్పెను; 20వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించిరి. 21ఆయన అక్కడనుండి వెళ్లి జెబెదయి కుమారుడైన యాకోబుఅతని సహోదరుడైన యోహాను అను మరి యిద్దరు సహోదరులు తమ తండ్రి యైన జెబెదయి యొద్ద దోనెలో తమ వలలు బాగుచేసి కొనుచుండగా చూచి వారిని పిలిచెను.22వంటనే వారు తమ దోనెను తమ తండ్రిని విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబ డించిరి. 23యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజ్యమును గూర్చిన సువార్తను ప్రకటించుచు,ప్రజలలోని ప్రతి వ్యాధిని,రోగమును స్వస్థపరచుచు గలిలయయందంతట సంచరించెను.24ఆయన కీర్తి సిరియ దేశమంతట వ్యాపించెను. నానావిధములైన రోగముల చేతను వేదనలచేతను పీడింపబడిన వ్యాధి గ్రస్తులనందరిని,దయ్యముపట్టినవారిని,చాంద్రరోగులను,పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొద్దకు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని స్వస్థపరచెను.25గలిలయదెకపొలి,యెరూష లేము,యూదయయను ప్రదేశములనుండియు యొర్దాను నకు అవతలనుండియు బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడించెను.మత్తయి - Matthew 4
ఆత్మవిషయమై దీనులైనవారు ధన్యులు;పరలోకరాజ్యము వారిది.4దుఃఖపడువారు ధన్యులువారు ఓదార్చబడుదురు.5సాత్వికులు ధన్యులు ?వారు భూలోకమును స్వతంత్రించుకొందురు.6నీతికొరకు ఆకలిదప్పులు గలవారు ధన్యులు;వారుతృప్తిపరచబడుదురు.7కనికరముగలవారు ధన్యులువారు కనికరము పొందుదురు.8హృదయశుద్ధిగలవారు ధన్యులువారు దేవుని చూచెదరు.9సమాధానపరచువారు ధన్యులు వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.10నీతినిమిత్తము హింసింపబడువారు ధన్యులుపరలోక రాజ్యము వారిది.11నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మును నిందించి హింసించి మీమీద అబద్ధముగా చెడ్డమాటలెల్ల పలుకునప్పుడు మీరు ధన్యులు. 12సంతోషించి ఆనందించుడి,పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున వారు మీకు పూర్వమందుండిన ప్రవక్తలను హింసించిరి.13మీరు లోకమునకు ఉప్పయి యున్నారు. ఉప్పు నిస్సారమైతే అది దేనివలన సారము పొందునుఅది బయట పారవేయబడి మనుష్యులచేత త్రొక్కబడుటకే గాని మరి దేనికిని పనికిరాదు.14మీరు లోకమునకు వెలుగైయున్నారు;కొండమీదనుండు పట్టణము మరుగైయుండనేరదు.15మనుష్యులు దీపము వెలిగించి కుంచము క్రింద పెట్టరు కాని అది యింటనుండువారికందరికి వెలు గిచ్చుటకై దీపస్తంభముమీదనే పెట్టుదురు.16మనుష్యులు మీ సత్క్రియలను చూచి పరలోకమందున్న మీ తండ్రిని మహిమపరచునట్లు వారియెదుట మీ వెలుగు ప్రకాశింప నియ్యుడి.17ధర్మశాస్త్రమునైనను ప్రవక్తల వచనములనైనను కొట్టి వేయవచ్చితినని తలంచవద్దు;నెరవేర్చుటకే గాని కొట్టి వేయుటకు నేను రాలేదు.18ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధర్మశాస్త్రమంతయు నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొల్లయినను ఒక సున్నయైనను తప్పి పోదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను.19కాబట్టి యీ యాజ్ఞలలో మిగుల అల్పమైన యొకదానినైనను మీరి,మనుష్యులకు ఆలాగున చేయ బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజ్యములో మిగుల అల్పుడనబడును;అయితే వాటిని గైకొని బోధించువాడెవడో వాడు పరలోక రాజ్యములో గొప్పవాడనబడును.20శాస్త్రుల నీతి కంటెను పరిసయ్యుల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియెడల మీరు పరలోకరాజ్యములో ప్రవేశింపనేరరని మీతో చెప్పుచున్నాను.21నరహత్య చేయవద్దు;నరహత్య చేయువాడు విమర్శకు లోనగునని పూర్వికులతో చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు గదా. 22నేను మీతో చెప్పునదేమనగాతన సహో దరునిమీద కోపపడు ప్రతివాడు విమర్శకు లోనగును,తన సహోదరుని చూచి వ్యర్థుడా అని చెప్పు వాడు మహా సభకు లోనగును;ద్రోహీ అని చెప్పువాడు నరకాగ్నికి లోనగును.23కావున నీవు బలిపీఠమునొద్ద అర్పణము నర్పించుచుండగా నీమీద నీ సహోదరునికి విరోధ మేమైననుకలదని అక్కడ నీకు జ్ఞాపకము వచ్చినయెడల24అక్కడ బలిపీఠము నెదుటనే నీ యర్పణము విడిచిపెట్టి,మొదట వెళ్లి నీ సహోదరునితో సమాధానపడుము;అటు తరువాత వచ్చి నీ యర్పణము నర్పింపుము. 25నీ ప్రతి వాదితో నీవును త్రోవలో ఉండగానే త్వరగా వానితో సమాధానపడుము;లేనియెడల ఒకవేళ నీ ప్రతివాది నిన్ను న్యాయాధిపతికి అప్పగించును,న్యాయాధిపతి నిన్ను బంట్రౌతుకు అప్పగించునుఅంతట నీవు చెరసాలలో వేయబడుదువు.26కడపటి కాసు చెల్లించువరకు అక్కడ నుండి నీవు వెలుపలికి రానేరవని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

27
వ్యభిచారము చేయవద్దని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారుగదా; 28నేను మీతో చెప్పునదేమనగాఒక స్త్రీని మోహపుచూపుతో చూచు ప్రతివాడు అప్పుడే తన హృదయమందు ఆమెతో వ్యభిచారము చేసినవాడగును. 29నీ కుడికన్ను నిన్ను అభ్యంతర పరచినయెడల దాని పెరికి నీయొద్దనుండి పారవేయుమునీ దేహ మంతయు నరకములో పడవేయబడకుండ నీ అవయవము లలో నొకటి నశించుట నీకు ప్రయోజనకరముగదా.30నీ కుడిచెయ్యి నిన్నభ్యంతర పరచినయెడల దాని నరికి నీయొద్దనుండి పారవేయుమునీ దేహమంతయు నరక ములో పడకుండ నీ అవయవములలో ఒకటి నశించుట నీకు ప్రయోజనకరము గదా.31తన భార్యను విడనాడు వాడు ఆమెకు పరిత్యాగ పత్రిక యియ్యవలెనని చెప్ప బడియున్నది గదా;32నేను మీతో చెప్పునదేమనగావ్యభిచారకారణమునుబట్టి గాకతన భార్యను విడనాడు ప్రతివాడును ఆమెను వ్యభిచారిణిగా చేయుచున్నాడు;విడనాడబడినదానిని పెండ్లాడువాడు వ్యభిచరించు చున్నాడు.33మరియునీవు అప్రమాణము చేయక నీ ప్రమాణము లను ప్రభువునకు చెల్లింపవలెనని పూర్వికులతో చెప్ప బడిన మాట మీరు విన్నారు గదా, 34నేను మీతో చెప్పునదేమనగాఎంతమాత్రము ఒట్టుపెట్టుకొనవద్దు;ఆకాశము తోడన వద్దు;అది దేవుని సింహాసనము,ఒ భూమి తోడన వద్దు, 35అది ఆయన పాదపీఠము,యెరూష లేముతోడన వద్దుఅది మహారాజు పట్టణము 36నీ తల తోడని ఒట్టుపెట్టుకొనవద్దునీవు ఒక వెండ్రుకనైనను తెలుపుగా గాని నలుపుగా గాని చేయలేవు. 37మీ మాట అవునంటే అవును,కాదంటే కాదు అని యుండవలెనువీటికి మించునది దుష్టునినుండి పుట్టునది.38కంటికి కన్నుపంటికి పల్లు అని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు గదా. 39నేను మీతో చెప్పునదేమనగా దుష్టుని ఎదిరింపకనిన్ను కుడిచెంపమీద కొట్టువాని వైపునకు ఎడమచెంపకూడ త్రిప్పుము. 40ఎవడైన నీమీద వ్యాజ్యెము వేసి నీ అంగీ తీసికొనగోరిన యెడల వానికి నీ పైవస్త్రముకూడ ఇచ్చివేయుము.41ఒకడు ఒక మైలు దూరము రమ్మని నిన్ను బలవంతము చేసినయెడలవానితో కూడ రెండు మైళ్లు వెళ్లుము. 42నిన్ను అడుగువానికిమ్ము,నిన్ను అప్పు అడుగ గోరువానినుండి నీ ముఖము త్రిప్పు కొనవద్దు. 43నీ పొరుగువాని ప్రేమించినీ శత్రువును ద్వేషించు మని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు గదా;44నేను మీతో చెప్పునదేమనగామీరు పరలోకమందున్న మీ తండ్రికి కుమారులై యుండునట్లు మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి. మిమ్మును హింసించు వారికొరకు ప్రార్థన చేయుడి. 45ఆయన చెడ్డవారిమీదను మంచివారిమీదను తన సూర్యుని ఉదయింపజేసి,నీతిమంతులమీదను,అనీతి మంతులమీదను వర్షము కురిపించుచున్నాడు.
46మీరు మిమ్మును ప్రేమించువారినే ప్రేమించినయెడల మీకేమి ఫలము కలుగును?సుంకరులును ఆలాగు చేయుచున్నారు గదా.47మీ సహోదరులకు మాత్రము వందనము చేసిన యెడల మీరు ఎక్కువ చేయుచున్నదేమి?అన్యజనులును ఆలాగు చేయుచున్నారు గదా.48మీ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు గనుక మీరును పరిపూర్ణులుగా ఉండెదరు.మత్తయి -Matthew 5
8మీరు వారివలె ఉండకుడి. మీరు మీ తండ్రిని అడుగక మునుపే మీకు అక్కరగా నున్నవేవో ఆయనకు తెలి యును 9కాబట్టి మీరీలాగు ప్రార్థనచేయుడిపర లోకమందున్న మా తండ్రీనీ నామము పరిశుద్ధపరచబడు గాక,10నీ రాజ్యము వచ్చుగాకనీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరుచున్నట్లు భూమియందును నెరవేరును గాక, 11మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము.12మా ఋణస్థులను మేము క్షమించియున్న ప్రకారము మా ఋణములు క్షమించుము.13మమ్మును శోధనలోకి తేక దుష్టునినుండి మమ్మును తప్పించుము.14మనుష్యుల అప రాధములను మీరు క్షమించినయెడలమీ పరలోకపు తండ్రియు మీ అపరాధములను క్షమించును 15మీరు మనుష్యుల అపరాధములను క్షమింపక పోయినయెడల మీ తండ్రియు మీ అపరాధములను క్షమింపడు.24ఎవడును ఇద్దరు యజమానులకు దాసుడుగా నుండనేరడు;అతడు ఒకని ద్వేషించియొకని ప్రేమించునులేదా యొకని పక్ష ముగానుండి యొకని తృణీకరించును. మీరు దేవునికిని సిరికిని దాసులుగా నుండనేరరు.25అందువలన నేను మీతో చెప్పునదేమనగాఏమి తిందుమో యేమి త్రాగు దుమో అని మీ ప్రాణమును గూర్చియైననుఏమి ధరించుకొందుమో అని మీ దేహమును గూర్చియైనను చింతింపకుడి;26ఆకాశపక్షులను చూడుడిఅవి విత్తవు కోయవు కొట్లలో కూర్చుకొనవు;అయినను మీ పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషించు చున్నాడుమీరు వాటికంటె బహు శ్రేష్టులు కారా? 27మీలో నెవడు చింతించుటవలన తన యెత్తు మూరెడెక్కువ చేసికొనగలడు?28వస్త్రములను గూర్చి మీరు చింతింప నేల?అడవిపువ్వులు ఏలాగు నెదుగుచున్నవో ఆలో చించుడి. అవి కష్టపడవు,ఒడకవు 29అయినను తన సమస్త వైభవముతో కూడిన సొలొమోను సహితము వీటిలో నొకదానివలెనైనను అలంకరింపబడలేదు.30నేడుండి రేపు పొయిలో వేయబడు అడవి గడ్డిని దేవుడీలాగు అలంక రించినయెడల,అల్పవిశ్వాసులారా,మీకు మరి నిశ్చయ ముగా వస్త్రములు ధరింపజేయును గదా.31కాబట్టి ఏమి తిందుమో యేమి త్రాగుదుమో యేమి ధరించు కొందుమో అని చింతింపకుడి;అన్యజనులు వీటన్నిటి విషయమై విచారింతురు.32ఇవన్నియు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియును.

33
కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదకుడిఅప్పు డవన్నియు మీకనుగ్రహింపబడును.34రేపటినిగూర్చి చింతింపకుడిరేపటి దినము దాని సంగతులనుగూర్చి చింతించునుఏనాటికీడు ఆనాటికి చాలును.మత్తయి -Matthew 6
1మీరు తీర్పు తీర్చకుడి,అప్పుడు మిమ్మునుగూర్చి తీర్పు తీర్చబడదు. 2మీరు తీర్చు తీర్పు చొప్పుననే మిమ్మును గూర్చియు తీర్పు తీర్చబడును,మీరు కొలుచుకొలత చొప్పుననే మీకును కొలువబడును. 3నీ కంటిలోనున్న దూలము నెంచక నీ సహోదరుని కంటిలోనున్న నలుసును చూచుట యేల? 4నీ కంటిలో దూలముండగా,నీవు నీ సహోదరుని చూచినీకంటిలో నున్న నలుసును తీసి వేయనిమ్మని చెప్ప నేల?5వేషధారీమొదట నీ కంటిలో నున్న దూలమును తీసివేసికొనుము,అప్పుడు నీ సహోదరుని కంటిలోనున్న నలుసును తీసివేయుటకు నీకు తేటగా కన బడును.6పరిశుద్ధమైనది కుక్కలకు పెట్టకుడిమీ ముత్యములను పందులయెదుట వేయకుడివేసినయెడల అవి యొకవేళ వాటిని కాళ్ళతో త్రొక్కి మీమీద పడి మిమ్మును చీల్చి వేయును. 7అడుగుడి మీకియ్యబడును. వెదకుడి మీకు దొరకును,ఒ తట్టుడి మీకు తీయబడును.8అడుగు ప్రతివాడును పొందునువెదకువానికి దొరకునుతట్టువానికి తీయ బడును. 9మీలో ఏ మనుష్యుడైనను తన కుమారుడు తన్ను రొట్టెను అడిగినయెడల వానికి రాతినిచ్చునా?చేపను అడిగినయెడల పామునిచ్చునా?10మీరు చెడ్డ వారై యుండియు మీ పిల్లలకు మంచి యీవుల నియ్య నెరిగి యుండగా11పరలోకమందున్న మీ తండ్రి తన్ను అడుగువారికి అంతకంటె ఎంతో నిశ్చయముగా మంచి యీవుల నిచ్చును. మత్తయి -Matthew 7
5ఆయన కపెర్నహూములో ప్రవేశించినప్పుడు ఒక శతాధిపతి ఆయనయొద్దకు వచ్చి6ప్రభువానా దాసుడు పక్షవాయువుతో మిగుల బాధపడుచు ఇంటిలో పడియున్నాడని చెప్పి,ఆయనను వేడుకొనెను.7యేసు నేను వచ్చి వాని స్వస్థపరచెదనని అతనితో చెప్పగా 8ఆ శతాధిపతిప్రభువానీవు నా యింటిలోనికి వచ్చు టకు నేను పాత్రుడను కానునీవు మాటమాత్రము సెల విమ్ముఅప్పుడు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడును.9నేను కూడ అధికారమునకు లోబడినవాడనునా చేతిక్రింద సైనికులున్నారునేను ఒకని పొమ్మంటే పోవునుఒకని రమ్మంటే వచ్చునునా దాసుని ఈ పని చేయుమంటే చేయును అని యుత్తరమిచ్చెను.10యేసు ఈ మాట విని ఆశ్చర్యపడివెంట వచ్చుచున్నవారిని చూచిఇశ్రా యేలులో నెవనికైనను నేనింత విశ్వాసమున్నట్టు చూడ లేదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను.13అంతట యేసుఇక వెళ్ళుము;నీవు విశ్వసించిన ప్రకారము నీకు అవునుగాకని శతాధిపతితో చెప్పెను. ఆ గడియలోనే అతనిదాసుడు స్వస్థతనొందెను.మత్తయి - Matthew 8
10ఇంటిలో భోజనమునకు యేసు కూర్చుండియుండగా ఇదిగో సుంకరులును పాపులును అనేకులు వచ్చి ఆయనయొద్దను ఆయన శిష్యులయొద్దను కూర్చుండిరి.11పరిసయ్యులు అది చూచి-మీ బోధకుడు సుంకరులతోను పాపులతోను కలిసి యెందుకు భోజనము చేయుచున్నాడని ఆయన శిష్యులనడిగిరి.12ఆయన ఆ మాటవిని-రోగులకేగాని ఆరోగ్యము గలవారికి వైద్యు డక్కరలేదు గదా.13అయితే నేను పాపులను పిలువ వచ్చితిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. గనుక-కనికరమునే కోరుచున్నాను గాని బలిని కోరను అను వాక్య భావమేమిటో మీరు వెళ్లి నేర్చుకొనుడని చెప్పెను.14అప్పుడు యోహాను శిష్యులు ఆయనయొద్దకు వచ్చి-పరిసయ్యులును,మేమును తరచుగా ఉపవాసము చేయుచున్నాము గాని నీ శిష్యులు ఉపవాసము చేయరుదీనికి హేతువేమని ఆయనను అడుగగా 15యేసుపెండ్లి కుమారుడు తమతోకూడ నుండు కాలమున పెండ్లియింటి వారు దుఃఖపడగలరా?పెండ్లికుమారుడు వారియొద్దనుండి కొనిపోబడు దినములు వచ్చునుఅప్పుడు వారు ఉప వాసము చేతురు.16ఎవడును పాత బట్టకు క్రొత్తబట్ట మాసిక వేయడువేసినయెడల ఆ మాసిక బట్టను వెలితిపర చును చినుగు మరి ఎక్కువగును.17మరియు పాత తిత్తు లలో క్రొత్త ద్రాక్షారసము పోయరుపోసినయెడల తిత్తులు పిగిలి,ద్రాక్షారసము కారిపోవునుతిత్తులు పాడగును. అయితే క్రొత్త ద్రాక్షారసము క్రొత్త తిత్తులలో పోయుదురు,అప్పుడు ఆ రెండును చెడిపోక యుండునని చెప్పెను. మత్తయి -Matthew 9
1ఆయన తన పండ్రెండుమంది శిష్యులను పిలిచి,అపవిత్రాత్మలను వెళ్లగొట్టుటకును,ప్రతివిధమైన రోగ మును ప్రతివిధమైన వ్యాధిని స్వస్థపరచుటకును,వారికి అధికార మిచ్చెను.2ఆ పండ్రెండుమంది అపొస్తలుల పేర్లు ఏవనగామొదట పేతురనబడిన సీమోను,అతని సహోదరుడగు 

అంద్రెయ
జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు,అతని సహోదరుడగు యోహాను; 3ఫిలిప్పు,బర్తొలొమయితోమా,సుంకరియైన మత్తయి,అల్ఫయి కుమారుడగు యాకోబుతద్దయియను మారుపేరుగల లెబ్బయి;4కనా నీయుడైన సీమోనుఆయనను అప్పగించిన ఇస్కరియోతు యూదా.5యేసు ఆ పండ్రెండుమందిని పంపుచువారినిచూచి వారికాజ్ఞాపించినదేమనగామీరు అన్యజనుల దారిలోనికి వెళ్లకుడిసమరయుల యే పట్టణములోనైనను ప్రవేశింప కుడి గాని6ఇశ్రాయేలు వంశములోని నశించిన గొఱ్ఱల యొద్దకే వెళ్లుడి.7వెళ్లుచుపరలోకరాజ్యము సమీపించి యున్నదని ప్రకటించుడి.8రోగులను స్వస్థపరచుడి,చనిపోయినవారిని లేపుడికుష్ఠరోగులను శుద్ధులనుగా చేయుడి,దయ్యములను వెళ్లగొట్టుడి. ఉచితముగా పొందితిరి ఉచితముగా ఇయ్యుడి. 9మీ సంచులలో బంగారమునైనను వెండినైనను రాగినైనను ప్రయాణము కొరకు జాలెనైనను రెండు అంగీలనైనను చెప్పులనైనను చేతికఱ్ఱనైనను సిద్ధపరచుకొనకుడి; 10పనివాడు తన ఆహార మునకు పాత్రుడు కాడా?11 మరియు మీరు ఏపట్ట ణములో నైనను గ్రామములోనైనను ప్రవేశించునప్పుడు,అందులో ఎవడు యోగ్యుడో విచారణచేసి,అక్కడనుండి వెళ్లువరకు అతని యింటనే బసచేయుడి. 12 ఆ యింటిలో ప్రవేశించుచు,ఇంటివారికి శుభమని చెప్పుడి. 13 ఆ యిల్లు యోగ్యమైనదైతే మీ సమాధానము దానిమీదికి వచ్చును;అది అయోగ్యమైనదైతే మీ సమాధానము మీకు తిరిగి వచ్చును.14ఎవడైనను మిమ్మును చేర్చు కొనక మీ మాటలు వినకుండిన యెడల మీరు ఆ యింటినైనను ఆ పట్టణమైనను విడిచిపోవునప్పుడు మీ పాదధూళి దులిపివేయుడి. 15విమర్శదినమందు ఆ పట్ట ణపు గతికంటె సొదొమ గొమొఱ్ఱా ప్రదేశముల గతి ఓర్వతగినదై యుండునని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పు చున్నాను. 16ఇదిగో తోడేళ్లమధ్యకు గొఱ్ఱలను పంపినట్టు నేను మిమ్మును పంపుచున్నాను గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిష్కపటులునై యుండుడి. 17 మనుష్యు లనుగూర్చి జాగ్రత్తపడుడివారు మిమ్మును మహాసభలకు అప్పగించి,తమ సమాజమందిరములలో మిమ్మును కొరడా లతో కొట్టింతురు, 18 వీరికిని అన్యజనులకును సాక్ష్యార్థమై నానిమిత్తము మీరు అధిపతులయొద్దకును రాజులయొద్దకును తేబడుదురు. 19 వారు మిమ్మును అప్పగించునప్పుడు,ఏలాగు మాటాడుదుముఏమి చెప్పుదుముఅని చింతింప కుడిమీరేమి చెప్పవలెనో అది ఆ గడియలోనే మీకను గ్రహింపబడును. 20 మీ తండ్రి ఆత్మ మీలో ఉండి మాటలాడుచున్నాడే గాని మాటలాడువారు మీరు కారు. 21 సహోదరుడు సహోదరునితండ్రి కుమారుని,మరణమునకు అప్పగించెదరుపిల్లలు తలిదండ్రులమీద లేచి వారిని చంపించెదరు. 22మీరు నా నామము నిమిత్తము అందరిచేత ద్వేషింపబడుదురు;అంతమువరకును సహించిన వాడు రక్షంపబడును. 23 వారు ఈ పట్టణములో మిమ్మును హింసించునప్పుడు మరియొక పట్టణమునకు పారిపోవుడి;మనుష్యకుమారుడు వచ్చువరకు మీరు ఇశ్రాయేలు పట్టణ ములలో సంచారము చేసియుండరని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పు చున్నాను. 24శిష్యుడు బోధకునికంటె అధికుడు కాడుదాసుడు యజమానునికంటె అధికుడు కాడు. 25శిష్యుడు తన బోధకునివలెను దాసుడు తన యజమానునివలెను ఉండిన చాలును. ఇంటి యజమానునికి బయెల్జెబూలని వారు పేరుపెట్టి యుండినయెడల ఆయన యింటివారికి మరి నిశ్చ యముగా ఆ పేరు పెట్టుదురు గదా. 26కాబట్టి మీరు వారికి భయపడకుడి,మరుగైనదేదియు బయలుపరచ బడకపోదు,రహస్యమైనదేదియు తెలియబడకపోదు. 27చీకటిలో నేను మీతో చెప్పునది మీరు వెలుగులో చెప్పుడి;చెవిలో మీకు చెప్పబడినది మేడలమీద ప్రక టించుడి. 28మరియు ఆత్మను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని,ఆత్మను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మిక్కిలి భయపడుడి. 29రెండు పిచ్చుకలు కాసుకు అమ్మబడును గదాఅయినను మీ తండ్రి సెలవులేక వాటిలో ఒకటైనను నేలను పడదు. 30 మీ తలవెండ్రుకలన్నియు లెక్కింపబడియున్నవి 31గనుక మీరు భయపడకుడి;మీరనేకమైన పిచ్చుకలకంటె శ్రేష్ఠులు.32 మనుష్యులయెదుట నన్ను ఒప్పుకొనువాడెవడో పరలోకమందున్న నా తండ్రి యెదుట నేనును వానిని ఒప్పుకొందును.33 మనుష్యుల యెదుట ఎవడు నన్ను ఎరుగననునో వానిని పరలోక మందున్న నా తండ్రియెదుట నేనును ఎరుగనందును. 34 నేను భూమిమీదికి సమాధానమును
పంపవచ్చితినని తలంచకుడిఖడ్గమునే గాని సమాధానమును పంపుటకు నేను రాలేదు.35 ఒక మనుష్యునికిని వాని తండ్రికిని,కుమార్తెకును ఆమె తల్లికినికోడలికిని ఆమె అత్తకును విరోధము పెట్టవచ్చితిని. 36 ఒక మనుష్యుని యింటివారే అతనికి శత్రువులగుదురు. 

37
 తండ్రినైనను తల్లినైనను నా కంటె ఎక్కువగా ప్రేమించువాడు నాకు పాత్రుడుకాడు;కుమారునినైనను కుమార్తెనైనను నాకంటె ఎక్కు వగా ప్రేమించువాడు నాకు పాత్రుడు కాడు; 38 తనసిలువను ఎత్తికొని నన్ను వెంబడింపనివాడు నాకు పాత్రుడు కాడు. 39 తన ప్రాణము దక్కించుకొనువాడు దాని పోగొట్టుకొనును గాని నా నిమిత్తము తన ప్రాణము పోగొట్టుకొనువాడు దాని దక్కించుకొనును. 40మిమ్మును చేర్చుకొనువాడు నన్ను చేర్చుకొనునునన్ను చేర్చుకొనువాడు నన్ను పంపినవాని చేర్చుకొనును. 41 ప్రవక్త అని ప్రవక్తను చేర్చుకొనువాడు ప్రవక్తఫలము పొందును;నీతిమంతుడని నీతిమంతుని చేర్చుకొనువాడు నీతిమంతుని ఫలము పొందును. 42 మరియు శిష్యుడని యెవడు ఈ చిన్నవారిలో ఒకనికి గిన్నెడు చన్నీళ్లు మాత్రము త్రాగనిచ్చునో వాడు తన ఫలము పోగొట్టు కొనడని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను. మత్తయి - Matthew 10
28 ప్రయాసపడి భారము మోసికొనుచున్న సమస్త జను లారానా యొద్దకు రండినేను మీకు విశ్రాంతి కలుగ జేతును.మత్తయి -Matthew 11
10 తరువాత శిష్యులు వచ్చినీవు ఉపమానరీతిగా ఎందుకు వారితో మాటలాడుచున్నావని ఆయనను అడుగగా,ఆయన వారితో ఇట్లనెను11 పరలోక రాజ్యమర్మములు ఎరుగుట మీకు అనుగ్రహింపబడియున్నది గాని వారికి అనుగ్రహింప బడలేదు. 12కలిగినవానికే యియ్యబడునువానికి సమృద్ధి కలుగును;లేనివానికి కలిగినదియు వానియొద్దనుండి తీసి వేయబడును. మరియువారు చూచుచుండియు చూడరువినుచుండియు వినకయు గ్రహింపకయు నున్నారు. 13 ఇందు నిమిత్తము నేను ఉపమానరీతిగా వారికి బోధించు చున్నాను.ఈ ప్రజలు కన్నులార చూచి,చెవులారా విని,హృదయముతో గ్రహించి14 మనస్సు త్రిప్పుకొని నావలన స్వస్థత పొందకుండునట్లు వారి హృదయము క్రొవ్వినది,వారి చెవులు వినుటకు మందములైనవివారు తమ కన్నులు మూసికొనియున్నారు 15గనుక మీరు వినుటమట్టుకు విందురుగాని గ్రహింపనే గ్రహంపరు,చూచుటమట్టుకు చూతురుగాని యెంత మాత్రమును తెలిసికొనరు అని యెషయా చెప్పిన ప్రవచనము వీరి విషయమై నెర వేరుచున్నది. 16 అయితే మీ కన్నులు చూచుచున్నవి గనుక అవి ధన్యములైనవిమీ చెవులు వినుచున్నవి గనుక అవి ధన్యములైనవి. 17 అనేక ప్రవక్తలును నీతిమంతు లును మీరు చూచువాటిని చూడగోరియు చూడక పోయిరిమీరు వినువాటిని వినగోరియు వినకపోయిరని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. 18విత్తువాని గూర్చిన ఉపమాన భావము వినుడి. 19 ఎవడైనను రాజ్య మునుగూర్చిన వాక్యము వినియు గ్రహింపక యుండగా,దుష్టుడు వచ్చి వాని హృదయములో విత్తబడినదానిని యెత్తికొనిపోవునుత్రోవ ప్రక్కను విత్తబడినవాడు వీడే. 20రాతినేలను విత్తబడినవాడు వాక్యము విని వెంటనే సంతోషముతో దాని నంగీకరించువాడు. 21అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గానివాక్యము నిమిత్తము శ్రమయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభ్యంతర పడును. 22ముండ్లపొదలలో విత్త బడినవాడు వాక్యము వినువాడే గాని ఐహికవిచారమును ధనమోహమును ఆ వాక్యమును అణచివేయును గనుక వాడు నిష్ఫలుడవును.23 మంచినేలను విత్తబడినవాడు వాక్యము విని గ్రహించువాడు;అట్టివారు సఫలులై యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముప్పదంతలుగాను ఫలించుననెను. 24ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెప్పెను,ఏమనగాపరలోకరాజ్యము,తన పొలములో మంచి విత్తనము విత్తిన యొక మనుష్యుని పోలియున్నది.25మనుష్యులు నిద్రించుచుండగాఅతని శత్రువు వచ్చి గోధుమల మధ్యను గురుగులు విత్తిపోయెను. 26మొలకలు పెరిగి గింజపట్టినప్పుడు గురుగులు కూడ అగపడెను. 27 అప్పుడు ఇంటి యజమానుని దాసులు అతనియొద్దకు వచ్చి అయ్యానీవు నీ పొలములో మంచి విత్తనము విత్తితివి గదా,అందులో గురుగు లెక్కడనుండి వచ్చినవని అడిగిరి. 28 ఇది శత్రువు చేసిన పని అని అతడు వారితో చెప్పగాఆ దాసులు మేము వెళ్లి వాటిని పెరికి కూర్చుట నీకిష్టమాఅని అతనిని అడిగిరి. 29 అందుకతడు వద్దుగురుగులను పెరుకుచుండగా,వాటితోకూడ ఒకవేళ గోధుమలను పెల్లగింతురు. 

30
 కోతకాలమువరకు రెంటినికలిసి యెదుగ నియ్యుడి;కోతకాలమందు గురుగులను ముందుగాకూర్చి వాటిని కాల్చివేయుటకు కట్టలు కట్టిగోధుమలను నా కొట్టులో చేర్చి పెట్టుడని కోతగాండ్రతో చెప్పుదు ననెను. 31 ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెప్పెను పరలోకరాజ్యముఒకడు తీసికొని తన పొలములో విత్తిన ఆవగింజను పోలియున్నది. 32 అది విత్తనములన్నిటిలో చిన్నదేగాని పెరిగినప్పుడు కూర మొక్కలన్నిటిలో పెద్దదై ఆకాశపక్షులు వచ్చి దాని కొమ్మలయందు నివసించు నంత చెట్టగును. 33 ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెప్పెను పరలోకరాజ్యముఒక స్త్రీ తీసికొని పిండి అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో దాచి పెట్టిన పుల్లని పిండిని పోలియున్నది. 34 నేను నా నోరు తెరచి ఉపమానరీతిగా బోధించెదనులోకము పుట్టినది మొదలుకొని మరుగుచేయబడినసంగతులను తెలియజెప్పెదను 35అని ప్రవక్త చెప్పినమాట నెరవేరునట్లు యేసు ఈ సంగ తులనన్నిటిని జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బోధిం చెనుఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు. మత్తయి -Matthew 13
7వేషధారులారా 8ఈ ప్రజలు తమ పెదవులతో నన్ను ఘనపరచుదురు గాని వారి హృదయము నాకు దూరముగా ఉన్నది; 9మనుష్యులు కల్పించిన పద్ధతులు దైవోపదేశములని బోధించుచు వారు నన్ను వ్యర్థముగా ఆరాధించు చున్నారు అని యెషయా మిమ్మునుగూర్చి ప్రవచించిన మాట సరియే అని వారితో చెప్పి 10జనసమూహములను పిలిచిమీరు విని గ్రహించుడి; 11నోటపడునది మను ష్యుని అపవిత్ర పరచదు గాని నోటనుండి వచ్చున దియే మనుష్యుని అప విత్రపరచునని వారితో చెప్పెను. 12 అంతట ఆయన శిష్యులు వచ్చిపరిసయ్యులు ఆ మాట విని అభ్యంతరపడిరని నీకు తెలియునా అని ఆయనను అడుగగా 13ఆయన పరలోకమందున్న నా తండ్రి నాటని ప్రతి మొక్కయు పెల్లగింపబడును. 14 వారి జోలికి పోకుడివారు గ్రుడ్డివారైయుండి గ్రుడ్డివారికి త్రోవ చూపువారు. గ్రుడ్డివాడు గ్రుడ్డివానికి త్రోవ చూపిన యెడల వారిద్దరు గుంటలో పడుదురు గదా అనెను. 15అందుకుపేతురు ఈ ఉపమానభావము మాకు తెలుపుమని ఆయనను అడుగగా 16ఆయనమీరును ఇంతవరకు అవివేకులైయున్నారా?17 నోటిలోనికి పోవున దంతయు కడుపులోపడి బహిర్భూమిలో విడువబడును గాని18నోటనుండి బయటికి వచ్చునవి హృదయములో నుండి వచ్చునుఇవే మనుష్యుని అపవిత్రపరచునవని మీరు గ్రహింపరా? 19దురాలోచనలు నరహత్యలు వ్యభి చారములు వేశ్యాగమనములు దొంగతనములు అబద్ధసాక్ష్య ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచ్చును 20ఇవే మనుష్యుని అపవిత్రపరచును గాని చేతులు కడుగు కొనక భోజనముచేయుట మనుష్యుని అపవిత్రపరచదని చెప్పెను. 21 యేసు అక్కడనుండి బయలుదేరి తూరు సీదోనుల ప్రాంతములకు వెళ్లగా, 22ఇదిగో ఆ ప్రాంతములనుండి కనాను స్త్రీ యొకతె వచ్చిప్రభువాదావీదు కుమారుడానన్ను కరుణింపుమునా కుమార్తె దయ్యముపట్టి,బహు బాధపడుచున్నదని కేకలువేసెను.23అందుకాయన ఆమెతో ఒక్క మాటయైనను చెప్పలేదు. అప్పుడాయన శిష్యులు వచ్చిఈమె మన వెంబడి వచ్చి కేకలువేయు చున్నది గనుక ఈమెను పంపి వేయుమని ఆయనను వేడు కొనగా 24ఆయనఇశ్రాయేలు ఇంటివారై నశించిన గొఱ్ఱలయొద్దకే గాని మరి ఎవరియొద్దకును నేను పంపబడ లేదనెను 25అయినను ఆమె వచ్చి ఆయనకు మ్రొక్కి ప్రభువానాకు సహాయము చేయుమని అడిగెను. 26అందుకాయనపిల్లల రొట్టెతీసికొని కుక్కపిల్లలకువేయుట యుక్తము కాదని చెప్పగా27 ఆమెనిజమే ప్రభువా,కుక్కపిల్లలుకూడ తమ యజమానుల బల్లమీదనుండి పడు ముక్కలు తినును గదా అని చెప్పెను. 28అందుకు యేసు అమ్మా,నీ విశ్వాసము గొప్పది;నీవు కోరినట్టే నీకు అవునుగాక అని ఆమెతో చెప్పెను.మత్తయి -Matthew 15
13 అప్పుడు ఆయన వారిమీద చేతులుంచి ప్రార్థన చేయ వలెనని కొందరు చిన్నపిల్లలను ఆయనయొద్దకు తీసికొని వచ్చిరి. 14 ఆయన శిష్యులుతీసికొనివచ్చిన వారిని గద్దిం పగా యేసుచిన్నపిల్లలను అటంకపరచక వారిని నా యొద్దకు రానియ్యుడి;పరలోకరాజ్యము ఈలాటివారిదని వారితో చెప్పి 15 వారిమీద చేతులుంచి,అక్కడనుంచి లేచిపోయెను. మత్తయి -Matthew 19
లాగనగాపరలోకరాజ్యము ఒక ఇంటి యజ మానుని పోలియున్నది. అతడు తన ద్రాక్షతోటలో పని వారిని కూలికి పెట్టుకొనుటకు ప్రొద్దున బయలుదేరి2దినమునకు ఒక దేనారము చొప ్పున పనివారితో ఒడబడితన ద్రాక్షతోటలోనికి వారిని పంపెను. 3తరువాత అతడు దాదాపు తొమి్మది గంటలకు వెళ్లి సంత వీధిలో ఊరక నిలిచియున్న మరికొందరిని చూచిఒ మీరును నా ద్రాక్షతోటలోనికి వెళ్లుడి,యేమి న్యాయమో అది మీకిత్తునని వారితో చెప్పగా వారును వెళ్లిరి.4మీరును నా ద్రాక్షతోటలోనికి వెళ్లుడి,యేమి న్యాయమో అది మీకిత్తునని వారితో చెప్పగా వారును వెళ్లిరి.5దాదాపు పండ్రెండు గంటలకునుమూడు గంటలకునుఅతడు మరల వెళ్లిఆలాగే చేసెను. 6తిరిగి దాదాపు అయిదు గంట లకు వెళ్లి,మరికొందరు నిలిచియుండగా చూచిఇక్కడ దినమంతయు మీరెందుకు ఊరకనే నిలిచియున్నారని వారిని అడుగగా 7వారు ఎవడును మమ్మును కూలికి పెట్టుకొన లేదనిరి. అందుకతడుమీరును నా ద్రాక్షతోటలోనికి వెళ్లుడనెను.8సాయంకాలమైనప్పుడు ఆ ద్రాక్షతోట యజమానుడు తన గృహనిర్వాహకుని చూచిపనివారిని పిలిచి,చివర వచ్చినవారు మొదలుకొని మొదట వచ్చిన వారివరకు వారికి కూలి ఇమ్మని చెప్పెను.

9
దాదాపు అయిదు గంటలకు కూలికి కుదిరినవారు వచ్చి ఒక్కొక దేనారముచొప్పున తీసికొనిరి. 10 మొదటి వారు వచ్చి తమకు ఎక్కువ దొరకుననుకొనిరి గాని వారికిని ఒక్కొక దేనారముచొప్పుననే దొరకెను. 11 వారది తీసికొని చివర వచ్చిన వీరు ఒక్కగంట మాత్రమే పనిచేసినను, 12పగలంతయు కష్టపడి యెండబాధ సహించిన మాతో వారిని సమానము చేసితివే అని ఆ యింటి యజ మానునిమీద సణుగుకొనిరి.13అందుకతడు వారిలో ఒకని చూచిస్నేహితుడా,నేను నీకు అన్యాయము చేయ లేదేనీవు నాయొద్ద ఒక దేనారమునకు ఒడబడలేదానీ సొమ్ము నీవు తీసికొని పొమ్ము;14 నీ కిచ్చినట్టే కడపట వచ్చిన వీరికిచ్చుటకును నాకిష్టమైనది; 15నాకిష్టమువచ్చి నట్టు నా సొంత సొమ్ముతో చేయుట న్యాయము కాదానేను మంచివాడనైనందున నీకు కడుపుమంటగా ఉన్నదా అని చెప్పెను.16 ఈ ప్రకారమే కడపటివారు మొదటి వారగుదురు,మొదటివారు కడపటివారగుదురు. 17యేసు యెరూషలేమునకు వెళ్లనైయున్నప్పుడు ఆయన పండ్రెండుమంది శిష్యులను ఏకాంతముగా తీసికొనిపోయి,మార్గమందు వారితో ఇట్లనెను. 18 ఇదిగో యెరూష లేమునకు వెళ్లుచున్నాముఅక్కడ మనుష్యకుమారుడు ప్రధానయాజకులకును శాస్త్రులకును అప్పగింపబడును;వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి 19 ఆయనను అపహసించు టకును కొరడాలతో కొట్టుటకును సిలువవేయుటకును అన్యజనులకు ఆయనను అప్పగింతురుమూడవ దినమున ఆయన మరల లేచును. 20అప్పుడు జెబెదయి కుమారుల తల్లి తన కుమారులతో ఆయనయొద్దకు వచ్చి నమస్కారముచేసి యొక మనవి చేయబోగా 21నీవేమి కోరుచున్నావని ఆయన అడిగెను. అందుకామెనీ రాజ్యమందు ఈ నా యిద్దరు కుమారులలో ఒకడు నీ కుడివైపునను ఒకడు నీ యెడమవైపునను కూర్చుండ సెలవిమ్మని ఆయనతో అనెను. 22అందుకు యేసుమీరేమి అడుగుచున్నారో అది మీకు తెలియదునేను త్రాగబోవు గిన్నెలోనిది మీరు త్రాగ గలరాఅని అడుగగా వారుత్రాగగలమనిరి. 23ఆయనమీరు నా గిన్నెలోనిది త్రాగుదురు గాని నా కుడి వైపునను నా యెడమవైపునను కూర్చుండనిచ్చుట నా వశమునలేదునా తండ్రిచేత ఎవరికి సిద్ధపరచబడెనో వారికే అది దొరకునని చెప్పెను.24 తక్కిన పదిమంది శిష్యులు ఈ మాట విని ఆ యిద్దరు సహోదరులమీద కోపపడిరి 25గనుక యేసు తనయొద్దకు వారిని పిలిచిఅన్య జనులలో అధికారులు వారిమీద ప్రభుత్వము చేయుదు రనియు,వారిలో గొప్పవారు వారిమీద అధికారము చేయుదురనియు మీకు తెలియును. 26 మీలో ఆలాగుండ కూడదు;మీలో ఎవడు గొప్పవాడై యుండగోరునో వాడు మీ పరిచారకుడై యుండవలెను; 27 మీలో ఎవడు ముఖ్యుడై యుండగోరునో వాడు మీ దాసుడై యుండ వలెను.28 ఆలాగే మనుష్యకుమారుడు పరిచారము చేయించు కొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము చేయుటకును అనేకు లకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణము నిచ్చుటకును వచ్చెనని చెప్పెను.మత్తయి - Matthew 20
1పరలోకరాజ్యముతమ దివిటీలు పట్టుకొని పెండ్లి కుమారుని ఎదుర్కొనుటకు బయలుదేరిన పదిమంది కన్య కలను పోలియున్నది.15అప్పుడు పరిసయ్యులు వెళ్లిమాటలలో ఆయనను చిక్కుపరచవలెనని ఆలోచనచేయుచు 16బోధకుడానీవు సత్యవంతుడవై యుండి,దేవుని మార్గము సత్యముగా బోధించుచున్నావనియు,నీవు ఎవనిని లక్ష్యపెట్టవనియు,మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 17 నీకేమి తోచుచున్నదికైసరుకు పన్నిచ్చుట న్యాయమా?కాదామాతో చెప్పుమని అడుగుటకు హేరోదీయులతో కూడ తమ శిష్యులను ఆయనయొద్దకు పంపిరి.

18
 యేసు వారి చెడుతన మెరిగివేషధారులారా,నన్నెందుకు శోధించు చున్నారు? 19పన్నురూక యొకటి నాకు చూపుడని వారితో చెప్పగా వారాయనయొద్దకు ఒక దేనారము తెచ్చిరి. 20అప్పుడాయనఈ రూపమును పైవ్రాతయు ఎవరివని వారినడుగగా వారుకైసరువనిరి. 21అందుకాయనఆలా గైతే కైసరువి కైసరునకును,దేవునివి దేవునికిని చెల్లించు డని వారితో చెప్పెను. 22 వారీమాట విని ఆశ్చర్యపడి ఆయనను విడిచి వెళ్లి పోయిరి. మత్తయి -Matthew 22
నేను ఆకలిగొంటినిమీరు నాకు భోజనము పెట్టితిరి;దప్పి గొంటినినాకు దాహమిచ్చితిరిపరదేశినై యుంటిని నన్ను చేర్చుకొంటిరి; 36దిగంబరినై యుంటిని,నాకు బట్ట లిచ్చితిరి;రోగినైయుంటినినన్ను చూడవచ్చితిరిచెర సాలలో ఉంటిని నాయొద్దకు వచ్చితిరని చెప్పును 37 అందుకు నీతిమంతులుప్రభువా,యెప్పుడు నీవు ఆకలిగొ నియుండుట చూచి నీకాహారమిచ్చి తివిు?నీవు దప్పిగొని యుండుట చూచి యెప్పుడు దాహమిచ్చితివిు?38ఎప్పుడు పరదేశివై యుండుట చూచి నిన్ను చేర్చుకొంటిమి?దిగంబరివై యుండుట చూచి బట్టలిచ్చితివిు?39ఎప్పుడు రోగివై యుండుటయైనను,చెరసాలలో ఉండుటయైననుచూచి,నీయొద్దకు వచ్చితిమని ఆయనను అడిగెదరు.40 అందుకు రాజుమిక్కిలి అల్పులైన యీ నా సహోదరు లలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి గనుక నాకు చేసితిరని నిశ్చ యముగా మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో అనును. 41అప్పుడాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచిశపింప బడినవారలారానన్ను విడిచి అపవాదికిని వాని దూతల కును సిద్ధపరచబడిన నిత్యాగ్నిలోనికి పోవుడి.42 నేను ఆకలిగొంటిని,మీరు నాకు భోజనము పెట్టలేదుదప్పి గొంటిని,మీరు నాకు దాహమియ్యలేదు;43పరదేశినై యుంటిని,మీరు నన్ను చేర్చుకొనలేదు;దిగంబరినై యుంటిని,మీరు నాకు బట్టలియ్యలేదురోగినై చెర సాలలో ఉంటిని,మీరు నన్ను చూడ రాలేదని చెప్పును. 44అందుకు వారునుప్రభువా,మేమెప్పుడు నీవు ఆకలిగొని యుండుటయైనను,దప్పిగొనియుండుటయైనను,పరదేశివై యుండుటయైనను,దిగంబరివై యుండుటయైనను,రోగివై యుండుట¸ 45అందుకాయనమిక్కిలి అల్పులైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని వారితో అనును. 46 వీరు నిత్యశిక్షకును నీతిమంతులు నిత్యజీవమునకును పోవుదురు.మత్తయి -Matthew 25
34 యేసు తండ్రీవీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుమని చెప్పెను.
లూకా - Luke 23


Read Bible Online

Biblical Events

BC. 2000Birth of Abraham, father of the Jews
BC.2000-1500Book of Job, possibly the oldest book, is written
BC.1500-1400Stone tablets given to Moses at the top of Mount Sinai
BC .1000David is king of Israel; Israel begins to record its history
BC .955King David capture Jerusalem
BC .722Capital of northern kingdom of Israel falls to Assyrians; Israelites are dispersed
BC .621Book of the Law is discovered in the Jerusalem temple
BC. 587-586Jerusalem temple destroyed; Israelites taken captive to Babylon, where they turn to their sacred writings
BC. 539Cyrus the Great of Persia defeats Babylonians and later allows Jews to return to Jerusalem
BC .250Today's Old Testament translated into Greek
BC. 200Seleucids take over Palestine
BC. 167Judas Maccabeus leads revolt against Seleucid rule
BC.164Rededication of temple
BC. 140Essenes found community at Qumran
BC. 40Herod the Great appointed King of Judea


6-4Birth of Jesus
30Ministry of Jesus, later preserved in Gospels
50Paul writes first letter to Thessalonians, probably first book of New Testament to be written
69Mark writes his Gospel
70Romans destroy Jerusalem temple
100Old Testament finalized, most New Testament books complete
100-400Lists of New Testament books in church fathers; variety in book order continues
132-35Simon bar Kokba leads revolt against Rome: extensive dispersion of Jews
200Jewish oral law, Mishnah, first written down
245Origen compiles Hexapla
350Ulfilas creates Gothic alphabet and begins Bible translation
367First known listing of 27 New Testament books
382New Testament is translated from its original Greek into Latin
386Conversion of Augustine of Hippo
405Jerome translates Bible into Latin, which becomes church standard for centuries
500Bible has been translated into over 500 languages
600Catholic Church restricts Bible to only Latin (under threat of execution)
775Book of Kells completed in Ireland
796Alcuin perfects Carolingian miniscule
865Cyril and Methodius translate Bible into Slavic
900Bible stories acted out in church plays
995Anglo-Saxon translations of The New Testament produced
1205Present system of chapter divisions added
1209Francis of Assisi gets pope's approval for his new order
1229Council of bishops decrees that only members of clergy may own a Bible
1382John Wycliffe's followers produce first English Bible
1455Gutenberg invents movable type, making first printed Bible
1516Erasmus publishes his Greek New Testament
1517Martin Luther starts Protestant movement
1555Robert Estienne publishes Bible with chapter and verse divisions
1611King James Version published
1663John Eliot publishes first complete Bible to be printed in North America
1838First survey of biblical sites: beginnings of archaeology
1877First complete one-volume Bible in Russian
1946Discovery of Dead Sea Scrolls
1973The New International Version is published

World History

BC. 2500Egyptians build Sphinx and Great Pyramid at Giza
BC. 2400Babylonian epic of Gilgamesh, the world's first great poetic work, is written down
BC. 2350Sargon the Great of Akkad creates first empire in Mesopotamia
BC. 2000Start of Minoan civilization
BC. 1750Hammurabi founds Babylonian empire and creates law code
BC. 1550Aryans destroy Indus valley civilization and settle in North India
BC. 1450Beginnings of Indian literature (Vedas)
BC. 1400Hittites smelt and forge iron
BC. 1193Trojan War ends with capture of Troy
BC.1050-850Phoenicians in Canaan develop the alphabet on which the Hebrew alphabet was soon based
BC. 800-700Greek alphabet begins to develop. Its first two letters, alpha and beta, give us the word alphabet
BC.776First Olympic games held in Greece
BC 753Traditional date of founding of Rome
BC. 650First coins produced in Asia Minor
BC. 612Sacking of Ninevah: Assyrian power collapses
BC. 486Death of Siddharta Bautama (Buddha)
BC. 334Alexander the Great of Macedon lands in Asia Minor and challenges power of Persia
BC. 331Ballt of Gaugamela: Alexander defeats Darius III and destroys Persian empire
BC. 323Ptolemy I gains control of Palestine following death of Alexander the Great
BC. 221-204Great Wall of China built
BC. 146Rome sacks Corinth: Greece comes under Roman control
BC. 63Romans under Pompey conquer Jerusalem

79Mount Vesuvius erupts, destroying Pompeii, Italy
105Chinese invent paper
117Roman  empire reaches its greatest extent
220Han dynasty ends: separation of China into three states
312Roman emperor Constantine converts to Christianity
410Visigoths under Alaric sack Rome
500Mayan civilization flourishes in Guatemala
625Muhammad begins his prophetic mission
641Arabs invade Egypt and begin conquest of North Africa
732Battle of Tours: Muslim invasion of Europe halted
800Coronation of Charlemagne. Start of new Western (later Holy Roman) empire
882Capital of Russia moved to Kiev
900Chinese discover gun powder
979Sung dynasty reunites China
1000Leif Ericson reaches North America
1066Battle of Hastings: Normans conquer England
1095Proclamation of First Crusade by Pope Urban II
1100First European universities founded at Bologna and Salerno
1150Construction of Hindu temple of Angkor Wat in Cambodia
1206Mongols under Genghis Khan begin conquest of Asia
1239Mongols conquer Russia
1275Marco Polo reaches China
1244Jerusalem falls to Muslims
1348Black Death (bubonic plague) reaches Europe, killing one third of the population
1368Ming dynasty founded in China
1453Constantinople falls to the Ottoman Turks: end of Byzantine empire
1480Ivan III liberates Russia from Mongol control
1492Columbus sets sail for New World
1500Start of Italian Renaissance
1505Portuguese set up trading posts in east Africa
1519Spanish begin conquest of Aztec empire
1595William Shakespeare writes Romeo and Juliet
1607English establish first permanent settlement in America at Jamestown
1775American Revolution begins
1804Napoleon becomes Emperor of France
1835"Great Trek" of Boers from Cape Colony
1848Publication of The Communist Manifesto by Karl Marx and Friedrich Engels
1859Publication of On the Origin of Species by Charles Darwin
1900Publication of Interpretation of Dreams by Sigmund Freud. Start of psycholanalysis
1914Start of First World War
1917Russian Revolution
1939Start of Second World War
1945Explosion of first atomic bomb
1946First electronic computer
1948State of Israel established
1949Communist victory in China
1958President Eisenhower requests funds to create ARPA (precursor to the Intenet).
1969Man lands on the moonకవి చౌడప్ప శతకము (1580-1640)

కం. నా నీతి వినని వానిని - భానుని కిరణములు మీద పారని వానిన్
వానను తడియని వానిని - కానను రా కుందవరపు కవి చౌడప్పా !
కం. ముందుగ చను దినములలో - కందమునకు సోమయాజి ఘను డందురు; నే
డందరు నను ఘనుడందురు - కందమునకు కుందవరపు కవి చౌడప్పా !
కం. విను భారవి భట్టును నా - చన సోముని మాఘ కవిని చతురత శ్రీ నా
ధు నుతింతును కవితకు తి - క్కన తలతున్ కుందవరపు కవి చౌడప్పా !
కం. పెద్దన వలె క్రుతి చెప్పిన - పె ద్దనవలె, అల్ప కవిని పె ద్దనవలెనా ?
ఎ ద్దనవలె, మొ ద్దనవలె - గ్ర ద్దనవలె కుందవరపు కవి చౌడప్పా !

వేమన పద్యాలు (1650)

 • ఉప్పుగప్పురంబు న్రొక్కపోలికనుండు,చూడచూడ రుచుల జాడవేరు,పురుషులందు పుణ్య పురుషులువేరయ,
 • కరకు కాయల దిని కాషాయ వస్త్రముల్,బోడినెత్తి గలిగి బొరయుచుండ్రు,తలలు బోడులైన తలపులు బోడులా
 • కుండ కుంభమన్న కొండ పర్వతమన్న నుప్పు లవణమన్న నొకటి కాదె భాష లిట్టె వేరు పరతత్వమొకటె
 • చంపదగిన యట్టి శత్రువు తనచేత చిక్కెనేని కీడు సేయరాదు పొసగ మేలు చేసి పొమ్మనుటే చావు
 • చిత్తశుద్ధి గలిగి చేసిన పుణ్యంబు- కొంచమైన నదియు కొదువ గాదు- విత్తనంబు మర్రి వృక్షంబునకు నెంత?
 • పట్ట నేర్చు పాము పడగ యోరగజేయు చెరుప జూచు వాడు చెలిమి జేసు చంపదలచు రాజు చనువిచ్చుచుండురా విశ్వధాభిరామ వినుర వేమ !

శతకములు ,శతక కర్తలు


Preview
పద్యం:
ఆత్మశుద్ది లేని యాచారమదియేల?
భాండశుద్ది లేని పాకమేల?
చిత్తశుద్ది లేని శివపూజలేలరా?
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.

తాత్పర్యం:
మనసు నిర్మలతో లేనపుడు ఏపని చేసిన అది వ్యర్ధమే అగును.అపరిశుభ్రముగా వున్న పాత్రలో వంట చేసినచో అది శరీరమునకు మంచిదికాదుగదా.అదేవిధముగా నిశ్చలమైన మనస్సుతో చేయని భగవంతుని పూజలు కూడా ఎలాంటి ఫలితాలనివ్వవు.

కుండ కుంభ మన్న కొండ పర్వతమన్న
నుప్పు లవణ మన్న నొకటికాదె
భాష లిట్టె వేరు పరతత్వమొక్కటే
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
------------------------------------------
Preview
నడువకుమీ తెరువొక్కటఁ
గుడువకుమీ శతృనింటఁ గూరిమితోడన్‌
ముడువకుమీ పరధనముల
నుడువకుమీ యెరులమనసు నొవ్వగ సుమతీ!

తాత్పర్యం:తోడులేకుండా వంటరిగా పోవద్దు. విరోధి ఇంట్లో భుజింపవద్దు. ఇతరుల ధనం దగ్గర ఉంచుకోవద్దు. ఇతరుల మనస్సు బాధపడేట్లు మాట్లాడవద్దు.

మీకు తెలుసా

14 వ శతాబ్దిలోనే శ్రీనాథుడు 20 -30 పార్శీ పదాలు వాడాడు.ఖుసి -ఖుషీ,దుకాణం,బజార్ ,తలవారి ,
పోర్చుగీసు - ఇస్త్రీ
ఉర్దూ ,అరబ్బీ - అల్మారీ ,బొత్త్తాం
రాసినట్లే ఉచ్చరించడం ఉచ్చరించినట్లే రాయడం తెలుగుకు ఉన్న ప్రధాన లక్షణం ఏ భాషకు ఈ సౌలభ్యం లేదు .

కొంగర జగ్గయ్య


తెలుగులోకి డబ్బింగు చేసిన జురాసిక్ పార్క్ అనే ఆంగ్ల చిత్రంలో రిచర్డ్ అట్టెంబరో పాత్రకు తన గాత్రాన్ని అరువు ఇచ్చాడు.

అల్లూరి సీతారామరాజు లో పోషించిన రూథర్ ఫర్డ్ పాత్ర: ఇది ఆయన జీవితంలో మరపురాని పాత్ర. ఆ సినిమా తీసే నాటికి రూథర్ ఫర్డ్ చరిత్ర మరచిపోయిన వ్యక్తి కాదు. ఆయన ఎలా ఉంటాడో, ఎలా ప్రవర్తించేవాడో తెలిసిన వాళ్ళు అప్పటికి ఉన్నారు. ఆయన 1940 వరకు ప్రభుత్వ సర్వీసులో ఉన్నాడు. కృష్ణా జిల్లా, గుంటూరు, కడప తదితర ప్రాంతాల్లో పనిచేశాడు. అప్పటి ఐ.సి.ఎస్. అధికార్లలో చాలా మందికి ఆయన బాగా తెలుసు. వాళ్ళను వాకబు చేసి జగ్గయ్య రూథర్ ఫర్డ్ ప్రవర్తన గురించి, మనస్తత్వం గురించి తెలుసుకున్నాడు. అప్పుడు ఆయనకు రూథర్ ఫర్డ్ చాలా మంచి వ్యక్తి అని, ఆయనకు సీతారామరాజు అంటే గౌరవం ఉండేదని తెలిసింది. అయితే రూథర్ ఫర్డ్ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి విధేయుడు. ఆయన వైపు నుంచి చూస్తే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ సేవకుడిగా ఆయన సీతారామరాజును పట్టుకుని తీరాలి. ఇది తెలిశాక జగ్గయ్య చిత్ర రచయిత మహారథినికలిసి ఆ పాత్రను రొటీన్ విలన్ లా కాకుండా విధి నిర్వహణకు బద్ధుడై ఉండే హుందా అయిన వ్యక్తిలా మార్చి వ్రాయాలని కోరాడు. అలా ఆ పాత్ర చిత్రణ మార్చడంతో ఆ పాత్ర నిలబడడంతో బాటు సీతారామరాజు పాత్ర మరింతగా ఎలివేట్ అయింది. ఆ సినిమా చూశాక పి.వి.నరసింహారావు జగ్గయ్యకు ఫోన్ చేసి "మీ పాత్ర పోషణ అద్భుతం." అని ప్రశంసించారట.

Tips in basic English grammar

 • kinds of verbs-week verbs,strong verbs,finite verb ,infinitive,transitive,intransitive,special verbs(auxiliary verbs ,helping verbs,anomalous verbs) ,
 • form of vrbs=ist,iind,iiird= (1.adding ing to the present verb) ,(2.past verb) ,(3.past participle)
 • past participle is used at 1.present perfect 2.past perfect 3.future perfect 4.present perfect cont 5.past perfect cont 6.future perfect cont and passive voice
 • be forms be,was,are,were,been
 • tens are basically two 1.present tense,2 past tense
 • does (do) is used when subject is in singular third person
 • am is used when subject is in singular ist person

5.SONGS

MOVIE LIST (UPTO 1960)

ALPHABETIC ORDER List 1-9 | A |B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
YEAR - WISE List 1932 | 1933 |1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 |1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 |1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 |1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 |1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 |1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983| 1984| 1985| 1986| 1987| 1988| 1989| 1990| 1991| 1992| 1993| 1994| 1995| 1996| 1997| 1998| 1999| 2000| 2001| 2002| 2003| 2004| 2005| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

6.సామెతలు (proverbs)

6.సామెతలు (proverbs)


 • A bird in the hand is worth two in the bush
 • A friend in need is a friend indeed.
 • A stitch in time saves nine.
 • Absence makes the heart grow fonder.
 • As you sow, so you shall reap.
 • Beauty is only skin deep.
 • Better late than never.
 • better safe than sorry
 • Don't count your chickens before they're hatched.
 • Don't cry over spilt milk.
 • Don't judge a book by its cover.
 • Don't throw the baby out with the bath water.
 • Early to bed and early to rise makes a man healthy,
 • wealthy and wise.
 • Every cloud has a silver lining.
 • God helps those who help themselves.
 • Half a loaf is better than no bread.
 • He who laughs last laughs longest.
 • Make hay while the sun shines
 • Necessity is the mother of invention.
 • Never put off till tomorrow what you can do today.
 • One man's meat is another man's poison.
 • Out of sight, out of mind.
 • Rome wasn't built in a day.
 • The best way to a man's heart is through his stomach.
 • The end justifies the means.
 • The grass is always greener on the other side of the fence.
 • Too many cooks spoil the broth.
 • Two heads are better than one.
 • Waste not, want not.
 • When in Rome, do as the Romans do.
 • You can lead a horse to water, but you cannot make
 • him drink.
 • You can't make a silk purse out of a sow's ear.
 • Let sleeping dogs lie.
 • Hunger is the best sauce.
 • Measure twice cut once:Cocider your options carefully in order to make a good decision
 • Give him an inch and he'll want a yard:
 • The darkest hour is that before dawn
 • some people always take advantage of favor that is shown them
 • Even when things seem at their very worst, they may shortly improve
 • There only only twenty-four hours in a day :Time is a limited resource, so use it wisely
 • Any time means no time : When an event is not decided on or planned earlier it will never take place
 • Better late than never - To do something that is right, profitable, or good a little late is still better than not doing it at all
 • You can lead a horse to water but you can't make him drink
 • We can help, show or encourage someone to do something but we can't make him do what he is unwilling or unable to do "A bird in hand is worth two in the bush "
 • Something that one already has is better than going after something seemingly more worthwhile that one may not be able to get

CONCEPT
( development of human relations and human resources )

7..Gas

11.quataions

నేర్చుకోవడం ఆపితే ఆ రోజుతో మనిషి ఎదుగుదల ఆగిపోతుంది .నేర్చుకోవడం ఆపేసినరోజున మనిషి చనిపోయినట్టే.- అక్కినేని నాగేశ్వర రావు గారు 1.KARL MARX 2.SIGMAUND FRAUD 3.SOCRATES