Jun 1, 2021

photo

రియా చైతన్య D/o ch chaitanya

Feb 14, 2021

news


దేవగాంధారి రాగం - ఆది తాళం

పల్లవి:
వేడుకతో నడచుకొన్న - విటరాయడే
అనుపల్లవి:
ఏడుమూడు తరములుగా - ఇందు నెలకొన్న కాణాచట!
కూడుకొని మువ్వ గోపాలుడే నా విభుడు ||వేడుక||
చరణాలు:
మధుర తిరుమలేంద్రుడు - మంచి బహుమానమొసగి
యెదుట కూర్చుండమని - ఎన్నికలిమ్మనెనే
యిదిగో రెండువేల పదములు - ఇపుడెంచుకొమ్మనగా?
చదురు మీదనే యున్న సామికి - సంతోషమింతింత గాదె? ||వేడుక||

అలుకమీరి తంజావూరి అచ్యుత విజయరాఘవుడు
వెలయ మనుజుల వెంబడి - వేగమె పొడగాంచి
చలువ చప్పరమున నుండగ - చక్కగ వేయి పదముల
పలుకరించుకోగానే బహుమానమిచ్చేనావేళ ||వేడుక||

బలవంతుడయిన గోలకొండ - పాదుషా బహుమానమిచ్చి
తులసిమూర్తితో వాదు తలచే నావేళ
వెలయు మువ్వ గోపాలుడు - వెయ్యిన్నూరు పదములు
నలువది దినములలో - నన్ను గలసి వినిపించెనే ||వేడుక||

*****

Rigveda ఋగ్వేదము

వేదాలలో ఋగ్వేదము అత్యంత పురాతనమైన వేదము. ఇది ప్రధానంగా యాగాలలో దేవతాహ్వానానికి ఉపయోగించేది. ఋగ్వేదం ఋక్కుల రూపంలో ఉంటుంది. వేదాలలో ఋగ్వేదం మొదటిది .ఋగ్వేదం దేవ వేదంగా చెప్పబడింది. యజుర్వేదం మానవులకు, సామవేదం పితరులకు అని మనుస్మృతి వివరిస్తుంది.శౌనక మహర్షి ఋగ్వేదంలో 10,580 ఋక్కులున్నట్లు వర్ణించాడు. ఋగ్వేదం పద్యరూపంలో ఉంటుంది. ఋగ్వేదానికి ఐదు శాఖలున్నాయి….1 శాకల, 2 బాష్కల, 3 ఆశ్వలాయన, 4 మాండూక్య, 5 సాంఖ్యాయన.వీటిలో శాకల తప్ప ఇంకేవీ అందుబాటులో లేవు… ఋగ్వేదం రెండు విభాగాలుగా ఉన్నాయి. ఒకటి అష్టకాలు, వాటిలో అధ్యాయాలు, వాటిలో వర్గాలూ ఉంటాయి. రెండవ విభాగం మండలాలుగా విభజింపబడింది. మండలాలలో అనువాకాలూ, వాటిలో సూక్తాలుగా విభజింపబడ్డాయి. మొత్తం 1017 సూక్తాలలో 10,580 ఋక్కులలో 1,53,826 శబ్దాలు, వాటిలో 4,32,000 అక్షరాలు ఉన్నట్లు మహర్షి శౌనకుని వర్ణన…ఈ అక్షరాలు కలియుగం లోని సంవత్సరాలు ఒకటేనని వచనం.
 
ఋగ్వేదంలోని కొన్ని సూక్తాలు పురాణ గాథలుగా వర్ణించబడ్డాయి. ఋగ్వేదంలో అనేక స్తోత్రాలు ఉన్నాయి. ఋగ్వేదంలోని దశమ మండలంలోని పురుష సూక్తం విశేషంగా ప్రశంసింపబడింది. ఋగ్వేదంలో సామాజిక ప్రవర్తన గురించి చక్కగా వర్ణించబడింది… ఋగ్వేదం కామితార్థాలను తీర్చే వేదం…. వర్షాలు పడాలంటే పర్జన్య సూక్తాలు పఠించాలని సూచింప బడింది… జూదం ఆడకూడదని అనేక సూక్తాలు బోధించాయి. కొన్నిటిలో జూదమాడిన వ్యక్తి వర్ణన ఉంది… శంకరాచార్యులచే ఋగ్వేదం ప్రశంసించబడింది. “ఆ నో భద్రాః క్రతవో యంతు విశ్వత॰” అనే సూక్త పఠనం మానవులను దీర్ఘాయుష్కులను చేస్తుందని వచనం. 
సేంద్రీయ మిరప by CHR
భూమిి 
అడవులు
సహజ వనరులు
నీరు

వాతావరణం

పారిశ్రామీకరణ
అడవుల విధ్వంసం
అపరామితంగ గనులు తవ్వకాలు
శిలాజ ఇంధనాల వాడకం

పట్టణీకరణ
ఎడారీకరణ
రసాయన సేద్యం
ప్లాస్టిక్ వినియోగం

బొగ్గు,ఇంధనం,సహజ వాయువు వినియోగం,
పెరిగాయి
కార్బన్ డయాక్సెైడ్ అధికంగా విడుదలవుతోంది
భూతాపం పెరగడం
పర్యావరణ,జల,ఆహార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక,సామాజిక,వ్యవసాయ,
ఉద్యోగ,ఉపాధిభత్రతకు ప్రమాదం ఏర్పడింది

Oct 29, 2020

శతకం

నరసింహ శతకము
తెలుగు పద్యంశ్రీ నరసింహ శతకము తెలుగు శతక సాహిత్యంలో ప్రముఖమైనది . ఈ శతకమును రచించినది కరీంనగర్ జిల్లా ధర్మపురికి చెందిన శేషప్ప కవి. ఈ పద్యాలన్నీ

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపుర నివాస!

దుష్ట సంహార! నరసింహ! దురితదూర!

అనే మకుటంతో అంతమవుతాయి. దీనర్థం అలంకారాలతో విలసిల్లేవాడా, ధర్మపురి యందు వెలసిన వాడా, దుష్ట సంహారం కావించిన వాడా, పాపములను దూరం చేయువాడా నరసింహా! అని అర్థం.

సీ: శ్రీ మనోహర! సురార్చిత! సింధుగంభీర!

భక్త వత్సల! కోటి - భానుతేజ!

కంజనేత్ర! హిరణ్యకశిపు నాశక! శూర!

సాధురక్షణ! శంఖచక్రహస్త!

ప్రహ్లాదవరద! పాపధ్వంస! సర్వేశ!

క్షీరసాగరశాయి! కృష్ణవర్ణ!

పక్షివాహన! నీలబృమరకుంతలజాల!

పల్లవారుణ పాదపద్మ యుగళ!

తే|| చారు శ్రీ చందనాగరు చర్చితాంగ!

కుందకుట్మలదంత! వైకుంఠ ధామ!

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపుర నివాస!

దుష్ట సంహార! నరసింహ! దురితదూర!


సీ|| పద్మలోచన సీసపద్యముల్ నీ మీఁదఁ

జెప్పఁబూనితినయ్య! చిత్తగింపు

గణ యతి ప్రాస లక్షణముఁజూడగ లేదు;

పంచకావ్య శ్లోక పఠన లేదు,

అమరకాండత్రయం బరసి చూఁడగ లేదు,

శాస్త్రీయ గ్రంథముల్ చదువలేదు,

నీ కటాక్షంబున నే రచించెదఁగాని

ప్రజ్ఞ నాయదికాదు ప్రస్తుతింపఁ

తే|| దప్పు గలిగిన సద్భక్తి తక్కువౌనె?

చెఱకునకు వంకపోతేమి జెడునె తీపి! భూ.


సీ|| నరసింహ! నీ దివ్యనామ మంత్రము చేత

దురితజాలము లెల్లఁదోలవచ్చు,

నరసింహ! నీ దివ్యనామమంత్రముచేత

బలువైన రోగముల్ బాపవచ్చు,

నరసింహ! నీ దివ్యనామమంత్రము చేత

రిపు సంఘముల సంహరింపవచ్చు,

నరసింహ! నీ దివ్య నామమంత్రము చేత

దండహస్తుని బంట్లఁ దఱుమవచ్చు.

తే|| భళిర! నే నీ మహామంత్ర బలము చేత

దివ్యవైకుంఠ పదవి సాధింపవచ్చు! భూ.


సీ|| ఆదినారాయణా యనుచు నాలుకతోడఁ

బలుక నేర్చినవారి పాదములకు

సాష్టాంగముగ నమస్కార మర్పణఁజేసి

ప్రస్తుతించెదనయ్య బహువిధముల

ధరణిలో నరులెంత దండివారైనను

నిన్నుఁగాననివారి నే స్మరింప,

మేము శ్రేష్ఠుల మంచు ముడుకుచుండెడివారి

చెంతఁజేరఁగఁ బోను శేషశయన!

తే|| పరమ సాత్త్వికులైన నీ భక్తవరుల

దాసులకు దాసుఁడను జుమీ ధాత్రిలోన, భూ.


సీ|| చిత్తశుద్ధిగ నీకు సేవఁజేసెదఁ గాని,

పుడమిలో జనుల మెప్పులకు గాదు,

జన్మ పావనతకై స్మరణ జేసెదఁగాని,

సరివారిలోఁ బ్రతిష్ఠలకుఁగాదు,

ముక్తికోసము నేను మ్రొక్కివేడెద గాని,

దండిభాగ్యము నిమిత్తంబుగాదు,

నిన్నుఁబొగడను విద్య నేర్చితినేకాని,

కుక్షి నిండెడు కూటి కొఱకుఁగాదు,

తే|| పారమార్ధికమునకు నేఁబాటుపడితిఁ

గీర్తికి నపేక్ష పడలేదు కృష్ణవర్ణ!భూ


సీ|| ఐశ్వర్యములకు నిన్ననుసరింపఁగలేదు.

ద్రవ్య మిమ్మని వెంటఁ దగులలేదు,

కనకమిమ్మని చాలఁ గష్ట పెట్టఁగ లేదు!

పల్లకిమ్మని నోటఁ బలుక లేదు,

సొమ్ము లిమ్మని నిన్ను నమ్మి కొల్వఁగ లేదు,

భూమి లిమ్మని పేరు పొగడ లేదు,

బలము లిమ్మని నిన్ను బ్రతిమాలఁగా లేదు,

పసుల నిమ్మని పట్టు బట్టలేదు,

తే|| నేను గోరిన దొక్కటే నీలవర్ణ!

చయ్యనను మోక్షమిచ్చినఁ జాలు నాకు, భూ.


సీ|| మందుడనని నన్ను నిందఁజేసిన నేమి?

నా దీనతను జూచి నవ్వనేమి?

దూరభావములేక తూలనాడిననేమి?

ప్రీతి సేయక వంక బెట్టనేమి?

కక్కసంబులు పల్కి వెక్కిరించిన నేమి?

తీవ్రకోపముచేతఁ దిట్టనేమి?

హెచ్చుమాటలచేత నెమ్మెలాడిన నేమి?

చేరి దాపట గేలి సేయనేమి?

తే|| కల్పవృక్షంబువలె నీవు కల్గ నింకఁ

బ్రజల లక్ష్యంబు నాకేల! పద్మనాభ! భూ...


సీ|| శ్రవణ రంధ్రముల నీ సత్కథల్ పొగడంగ

లేశ మానందబు లేనివాఁడు

పుణ్యవంతులు నిన్నుఁౠజ సేయ గ జూచి

భావమందుత్సాహ పడనివాఁడు

భక్తవర్యులు నీ ప్రభావముల్ పొగడంగఁ

దత్పరత్వములేక తలఁగువాఁడు

తన చిత్తమందు నీ ధ్యాన మెన్నఁడు లేక

కాలమంతయు వృధా గడపువాఁడు

తే|| వసుధలోనెల్ల వ్యర్ధుండు వాఁడె యగును;

మఱియుఁజెడుఁగాక యెప్పుడు మమతనొంది; భూ


సీ|| గౌతమీస్నానానఁ గడతేరుదమటన్న

మొనసి చన్నీళ్ళలో మునుఁగలేను;

దీర్ధయాత్రలచేఁ గృతార్ధు డౌదమటన్న

బడలి నీమంబులె నడపలేను;

దానధర్మముల సద్గతినిఁ జెందుదమన్న

ఘనముగా నాయొద్ద ధనములేదు;

తపమాచరించి సార్ధకము నొందుదమన్న

నిమిషమైన మనస్సు నిలుపలేను;

తే|| కష్టములకోర్వ నాచేతఁగాదు: నిన్ను

స్మరణఁజేసెద నా యధాశక్తి కొలఁది; భూ.


సీ|| అర్ధివాండ్రకు నీక హానిఁజేయుటకంటెఁ

దెంపుతో వసనాభిఁ దినుటమేలు;

ఆఁడుబిడ్డలసొమ్ము లపహరించుటకంటె

బండఁగట్టుక నూతఁబడుట మేలు;

పరులకాంతలఁ బట్టి బల్మిఁ గూడుటకంటె;

బడబాగ్ని కీలలఁ బడుటమేలు;

బ్రతుక జాలక దొంగపనులు సేయుటకంటెఁ

గొంగుతో ముష్టెత్తుకొనుట మేలు;

తే|| జలజదళనేత్ర! నీ భక్త జనులతోడి

జగడమాడెడు పనికంటెఁ జావుమేలు; భూ.


సీ|| గార్ధభంబున కేల కస్తూరి తిలకంబు?

మర్కటంబున కేల మలయజంబు?

శార్దూలమున కేల శర్కరాపూపంబు?

సూకరంబులకేల చూతఫలము?

మార్జాలమున కేల మల్లెపువ్వులబంతి?

గుడ్లగూబల కేల కుండలములు?

మహిషంబు కేల నిర్మలమైన వస్త్రముల్?

బకసంతతికి నేల పంజరంబు?

తే|| ద్రోహచింతనఁ జేసెడి దుర్జనులకు

మధురమైనట్టి నీ నామ మంత్రమేల? భూ


సీ|| పసరంబు పంజైనఁ బసులకాపరితప్పు,

ప్రజలు దుర్జనులైనఁ బ్రభుని తప్పు,

భార్య గయ్యాళైనఁ బ్రాణనాధుని తప్పు,

తనయుఁడు దుడుకైన దండ్రి తప్పు,

సైన్యంబు చెదరిన సైన్యనాధుని తప్పు,

కూతుఁరు చెడుగైన మాతతప్పు,

అశ్వఁబు దురుసైన నారోహకుని తప్పు,

దంతి మదించ మావంతు తప్పు,

తే|| ఇట్టి తప్పు లెఱుంగక యిచ్చవచ్చి

నటుల మెలఁగుదు రిప్పు డీ యవని జనులు; భూ.


సీ|| కోఁతికి జలతారు కుళ్ళాయి యేటికి?

విరజాజి పూదండ విధవకేల?

ముక్కిడి తొత్తుకు ముత్తెంపు నత్తేల?

నద్దమేమిటికి జాత్యంధునకును?

మాచకమ్మకు నేల మౌక్తిక హారముల్?

క్రూరచిత్తునకు సద్గోష్ఠు లేల?

ఱంకుఁబోతుకు నేల రమ్యంపు నిష్ఠలు?

వావి యేటికి దుష్ట వర్తనునకు?

తే|| మాట నిలకడ సుంకరి మోటు కేల?

చెవిటివానికి సత్కథా శ్రవణమేల? భూ.


సీ|| మాన్యంబులీయ సమర్ధుఁ డొక్కఁడు లేఁడు;

మాన్యముల్ చెఱుప సమర్ధులంత;

యెండిన యూళ్ళ గోడెరిఁగింపఁ డెవ్వఁడుఁ;

బండిన యూళ్ళకుఁ బ్రభువు లంత;

యితఁడు పేద యటంచు నెఱిఁగింపఁడెవ్వఁడు;

గలవారి సిరులెన్నఁగలరు చాలఁ;

దన యాలి చేష్టలఁ దప్పెన్నఁ డెవ్వఁడుఁ

బెఱకాంత తప్పెన్నఁ బెద్దలంత;

తే|| యిట్టి దుష్టుల కథికార మిచ్చినట్టి

ప్రభువు తప్పులటంచును బలుకవలెను; భూ.


సీ|| తల్లి గర్భమునుండి ధనముఁదేఁడెవ్వఁడు,

వెళ్ళిపోయెడినాఁడు వెంటరాదు,

లక్షాధికారైన లవణ మన్న మెకాని,

మెఱుఁగు బంగారంబు మ్రింగఁబోఁడు,

విత్తమార్జనఁజేసి విఱ్ఱవీఁగుటె కాని,

కూడఁబెట్టిన సొమ్ము గుడువబోఁడు,

పొందుగా మఱుఁగైన భూమిలోపలఁబెట్టి

దానధర్మము లేక దాఁచి దాఁచి,

తే|| తుదకు దొంగల కిత్తురో? దొరల కవునొ?

తేనె జుంటీ గ లియ్యవా తెరువరులకు? భూ.


సీ|| లోకమం దెవఁడైన లోభిమానవుఁడున్న

భిక్షమర్ధికిఁ జేతఁ బెట్టలేఁడు,

తాను బెట్టకయున్నఁ దగవు పుట్టదుకాని

యొరులు పెట్టఁగజూచి యోర్వలేఁడు,

దాతదగ్గఱఁ జేరి తన ముల్లె పోయినట్లు

జిహ్వతోఁ జాడీలు చెప్పు చుండు

ఫలము విఘ్నంబైనఁబలు సంతసము నందు,

మేలుకలిగినఁ జాల మిణుఁకుచుండు,

తే|| శ్రీరమానాధ ! యిటువంటి క్రూరునకును

భిక్షుకుల శత్రువని పేరు బెట్టవచ్చు, భూ.


సీ|| తనువులోఁ బ్రాణముల్ తరలిపోయెడివేళ

నీ స్వరూపమును ధ్యానించునతఁడు

నిమిషమాత్రములోన నిన్నుఁ జేరునుగాని,

యమునిచేతికిఁ జిక్కిశ్రమలఁబడఁడు;

పరమసంతోషాన భజనఁ జేసెడి వాని

పుణ్య మేమనవచ్చు భోగిశయన !

మోక్షము నీ దాస ముఖ్యుల కగు గాని

నరక మెక్కడిదయ్య నళిననేత్ర !

తే|| కమలనాభుని మహిమలు కానలేని

తుచ్ఛులకు ముక్తి దొరకుట దుర్లభంబు; భూ


సీ|| నీలమేఘశ్యామ ! నీవె తండ్రివి మాకు,

కమలవాసిని మమ్ముఁగన్న తల్లి,

నీ భక్తవరులంత నిజమైన బాంధవుల్,

నీ కటాక్షము మా కనేకథనము,

నీ కీర్తనలు మాకు లోక ప్రపంచంబు.

నీ సహాయము మాకు నిత్యసుఖము,

నీ మంత్రమే మాకు నిష్కళంకపు విద్య,

నీ పద ధ్యానంబు నిత్య జపము

తే|| తోయజాతాక్ష ! నీ పాద తులసిదళము

రోగముల కౌషధము బ్రహ్మరుద్ర వినుత ! భూ.


సీ|| బ్రతికినన్నాళ్లు నీ భజన తప్పను గాని,

మరణకాలమునందు మఱతునేమో?

యావేళ యమదూత లాగ్రహంబున వచ్చి

ప్రాణముల్ పెకలించి పట్టునపుడు

కఫ వాత పైత్యముల్ కప్పఁగా భ్రమచేతఁ

గంప ముద్భవమంది, కష్టపడుచు

నా జిహ్వతో నిన్ను నారాయణా! యంచుఁ

బిలుతునో! శ్రమచేతఁ బిలువలేనొ?

తే|| నాటికిప్పుడె చేసెద నామభజనఁ

దలఁచెదను జేరి వినవయ్య ! దైర్యముగను, భూ.


సీ|| పాంచభౌతికము దుర్భరమైన కాయం బి

దెప్పడో విడుచుట యెఱుకలేదు,

శతవర్షములదాఁక మితముఁ జెప్పిరి కాని,

నమ్మరాదామాట నెమ్మనమున

బాల్యమందో; మంచి ప్రాయమందో, లేక

ముదిమియందో, లేక ముసలియందొ,

యూరనో, యడవినో, యుదకమధ్యముననో,

యెప్పుడో యేవేళ నే క్షణంబొ?

తే|| మరణమే, నిశ్చయము, బుద్ధిమంతుఁడైన

దేహ మున్నంతలో మిమ్ముఁ దెలియవలయు, భూ.


సీ|| తల్లిదండ్రులు భార్య తనయు లాప్తులు బావ

మఱఁదు లన్నలు మేన మామగారు,

ఘనముగా బంధువుల్ కలిగినప్పటికైనఁ

దాను దర్లగ వెంటఁ దగిలి రారు,

యమునిదూతలు ప్రాణ మపహరించుక పోఁగ

మమతతోఁ బోరాడి మాన్పలేరు,

బలగమందఱు దుఃఖపడుట మాత్రమె కాని,

యించుక యాయుష్య మీయలేరు,

తే|| చుట్టములమీఁది భ్రమఁదీసి చూరఁ జెక్కి,

సంతతము మిమ్ము నమ్ముట సార్ధకంబు, భూ.


సీ|| ఇభరాజవరద ! నిన్నెంత పిల్చిన గాని

మాఱు పల్కవదేమి మౌనితనమొ,

మునిజనార్చిత ! నిన్ను మ్రొక్కి వేడినఁగాని

కనుల!జూచి వదేమి గడుసుదనమొ?

చాల దైన్యమునొంది చాటు జొచ్చినఁగాని

భాగ్యమీయ వదేమి ప్రౌఢతనమొ?

స్ధిరముగా నీపాద సేవఁ జేసెదనన్న

దొరకఁజాల వదేమి ధూర్తతనమొ?

తే|| మోక్షదాయక! యిటువంటి మూర్ఖజనునిఁ

గష్టపెట్టిన నీకేమి కడుపునిండు ? భూ.


సీ|| నీమీఁద కీర్తనల్ నిత్యగానముఁజేసి

రమ్యమొందింప నారదుఁడ గాను;

సావధానముగ నీ చరణపంకజసేవ

సలిపి మెప్పింపంగ శబరిఁగాను;

బాల్యమప్పటినుండి భక్తి నీయందునఁ

గలుగను బ్రహ్లాద ఘనుఁడఁగాను;

ఘనముగా నీమీఁద గ్రంధముల్ కల్పించి

వినుతిసేయను వ్యాస మునిని గాను;

తే|| సాధువును, మూర్ఖమతి, మనుష్యాధముఁడను;

హీనుఁడను, జుమ్మి; నీవు నన్నేలు కొనుము: భూ.


సీ|| అతిశయంబుగఁ గల్లలాడ నేర్చితిఁ గాని

పాటిగా సత్యముల్ బలుకనేర;

సత్కార్య విఘ్నముల్ సలుపనేర్చితిఁగాని

యిష్ట మొందఁగ నిర్వహింపనేర;

నొకరిసొమ్ముకు దోసిలొగ్గనేర్చితిఁగాని

చెలువుగా ధర్మంబు సేయనేర;

ధనము లియ్యంగ వద్దనఁగ నేర్చితిఁగాని

శీఘ్రమిచ్చెడునట్లు చెప్పనేర;

తే|| పంకజాతాక్ష ! నే నతి పాతకుఁడను

దప్పులన్నియు క్షమియింపఁ దండ్రివీవె; భూ.


సీ|| ఉర్విలో నాయుష్యమున్న పర్యంత్మంబు

మాయ సంసారంబు మరగి, నరుఁడు

సకల పాపములైన సంగ్రహించునుగాని

నిన్ను జేరెడి యుక్తి నేర్వలేఁడు,

తుదకుఁ గాలునియొద్ద దూత లిద్దఱువచ్చి

గుంజుక చనివారు గ్రుద్దుచుండ,

హింస కోర్వఁగలేక యేడ్చి గంతులు వేసి

దిక్కులేదని నాల్గు దిశలు చూడఁ,

తే|| దన్ను విడిపింప వచ్చెడి ధన్యుఁడెవడు?

ముందె నీ దాసుఁడైయున్న ముక్తిగలుగు; భూ.


సీ|| అధిక విద్యావంతుల ప్రయోజకులైరి,

పూర్ణశుంఠలు సభా పూజ్యులైరి,

సత్యవంతులమాట జనవిరోధంబాయె,

వదరుపోతులమాట వాసికెక్కె,

ధర్మవాసనపరుల్ దారిద్ర్య మొందిరి,

పరమలోభులు ధన ప్రాప్తులైరి,

పుణ్యవంతులు రోగ భూత పీడితులైరి,

దుష్ట మానవులు వర్ధిష్టులైరి,

తే|| పక్షివాహన! మావంటి భిక్షుకులకు

శక్తిలేదాయె, నిఁక నీవె చాటు మాకు, భూ.


సీ|| భుజబలంబునఁ బెద్దపులులఁ జంపగవచ్చు,

పాముకంఠముఁ జేతఁ బట్టవచ్చు,

బ్రహ్మరాక్షస కోట్ల బాఱఁద్రోలఁగ వచ్చు,

మనుజుల రోగముల్ మాన్పవచ్చు,

జిహ్వ కిష్టముగాని చేదు మ్రింగఁగ వచ్చు,

బదను ఖడ్గము చేత నదుమవచ్చుఁ,

గష్టమొందుచు ముండ్ల కంపలోఁ జొరవచ్చుఁ,

దిట్టుపోతుల నోళ్ళు కట్టవచ్చుఁ,

తే|| బుడమిలో దుష్టులకు జ్ఞానబోధఁ దెలిపి

సజ్జనుల జేయలేఁడెంత చతురుఁడైన, భూ.


సీ|| అవనిలోఁగల యాత్రలన్ని చేయఁగవచ్చు,

ముఖ్యుడై నదులందు మునుఁగవచ్చు,

ముక్కుపట్టుక సంధ్య మొనసి వార్వఁగవచ్చుఁ,

దిన్నగాఁ జపమాల ద్రిప్పవచ్చు,

వేదాల కర్ధంబు విఱిచి చెప్పఁగవచ్చు,

శ్రేష్ఠయాగములెల్లఁ జేయవచ్చు,

ధనము లక్షలు కోట్లు దానమీయఁ

నైష్ఠికాచారముల్ నడుపవచ్చు,

తే|| జిత్త మన్యస్ధలంబునఁ జేరకుండ

నీ పదాంభోజములయందు నిలుపరాదు; భూ.


సీ|| కర్ణయుగ్మమున నీ కథలు సోఁకినఁ జాలు

పెద్ద పోగుల జోళ్లు పెట్టినట్లు

చేతు లెత్తుచుఁ ౠజ సేయఁగల్గినఁ జాలు

తోరంపుఁ గడియాలు తొడిగినట్లు,

మొనసి మస్తకముతో మ్రొక్కఁగల్గినఁ జాలు

చెలువమైన తురాయి చెక్కినట్లు,

గళము నొవ్వఁగఁ నామస్మరణ గల్గినఁ జాలు,

వింతగాఁ గంఠీలు వేసినట్లు,

తే|| పూని నినుఁ గొల్చుటే సర్వ భూషణంబు,

లితర భూషణముల నిచ్చగింపనేల? భూ


శతకములు
ఆంధ్ర నాయక శతకము | కామేశ్వరీ శతకము | కుక్కుటేశ్వర శతకము | కుప్పుసామి శతకము | కుమార శతకము | కుమారీ శతకము | కృష్ణ శతకము | గాంధిజీ శతకము | గువ్వలచెన్న శతకము | గోపాల శతకము | చక్రధారి శతకము | చిరవిభవ శతకము | చెన్నకేశవ శతకము | దాశరథీ శతకము | దేవకీనందన శతకము | ధూర్తమానవా శతకము | నరసింహ శతకము | నారాయణ శతకము | నీతి శతకము | భారతీ శతకము | భాస్కర శతకము | మారుతి శతకము | మందేశ్వర శతకము | రామలింగేశ శతకము | విజయరామ శతకము | విఠలేశ్వర శతకము | వేమన శతకము | వేంకటేశ శతకము | వృషాధిప శతకము | శిఖినరసింహ శతకము | శ్రీ (అలమేలుమంగా) వేంకటేశ్వర శతకము | శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకము | శ్రీవేంకటాచల విహార శతకము | సర్వేశ్వర శతకము | సింహాద్రి నారసింహ శతకము | సుమతీ శతకము | సూర్య శతకము | సమాజ దర్పణం | విశ్వనాథ పంచశతి | విశ్వనాథ మధ్యాక్కఱలు | టెంకాయచిప్ప శతకము | శ్రీగిరి శతకము | శ్రీకాళహస్తి శతకము | భద్రగిరి శతకము | కులస్వామి శతకము | శేషాద్రి శతకము | ద్రాక్షారామ శతకము | నందమూరు శతకము | నెకరు కల్లు శతకము | మున్నంగి శతకము | వేములవాడ శతకము | శతకము

May 23, 2020

తెలుసుకుందాం


తెలుసుకుందాం

పంచవింశతి సహస్రిక ప్రజ్ఞాపారమిత సూత్ర కు చేసిన అనువాదంలో కుమారజీవుని ప్రముఖ సూక్తి ఈ విధంగా వుంది.
“What is seen does not differ from what is empty, What is empty does not differ from what is seen, Form is emptiness, Emptiness is form. It is the same for feeling, perception, interaction & consciousness.” “ఏదైతే కనిపిస్తుందో అది శూన్యంతో విభేదించదు. ఏదైతే శూన్యంగా వుంటుందో అది కనిపించే రీతితో విభేదించదు. రూపం వున్న చోటే శూన్యత కూడా వుంటుంది. శూన్యత వున్న చోటే రూపం కూడా వుంటుంది. .... ”


Think & grow rich:
స్వీయ స్ప్రహతో వ్యవహరించడం ద్వారా మనలో వుండే అసమర్ధతల్ని మనలో యిమిడిపోయిన పనికిరాని అలవాట్లననీ మన జీవన విలువతో సాపత్యంలేని విషయాలను గుర్తించి విడిచిపెట్టవచ్చు.

The 7 habits of Highly Effective People:
"సత్య సంధతకు మించిన ఔన్నత్యం ఈ ప్రపంచంమొత్తం మీద లేదు". .డేవిడ్ స్టార్ జోర్దన్

The Magic of thinking big
ఎవరినీ ప్రతిఘటించకుండా కష్టాలు పడకుండా,అపజయాలు చవిచూడకుండా పెద్ద ఎత్తున విజయాన్ని సాధించడంసాధ్యం కాదు

📚 R - The Magic of thinking big
Just as a beautiful building is created from pieces of stone, each of which in itself appears insignificant, in like manner the successful life is constructed

know
Where you are
Where you want to go

5 Goals:
wealthy
Healthy
profession
Relationship with people
personality development 

Mar 26, 2020

తెలుగు పద్యం (శతకములు)

CH RAMA MOHAN SDE (RTD) BSNL:


నడువకుమీ తెరువొక్కట
గుడువకుమీ శత్రు నింటు గూరిమి తోడన్‌
ముడువకుమీ పరధనముల
నుడువకుమీ యొరుల మనసు నొవ్వగ సుమతీ!

Feb 28, 2020

21.చారిత్రక గతిని నిర్దేశించిన తాత్వికులు : వేమన పద్యాలు


చారిత్రక గతిని నిర్దేశించిన తాత్వికులు
రచయిత:చింతా.రామమోహన్ BA.,SDE (Rtd )BSNL

సమాజం వసుదైకకుటుంబం యెక్క నమూన. తాత్వికులు సమాజం తో మమేకమై వారి కాలచక్రపరిధిని దాటి ఆలోచించారు .  సమాజానికి నూతనమార్గాన్ని నిర్దేశించారు .

"There are no facts, only interpretations."- Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Jan 30, 2017

05.Voyage of my life (My memories) నా జీవనయానం

  Voyage of my life (My memories)
                    నా జీవనయానం (స్వీయ జీవిత చరిత్ర)                 I was borned in Guntur on 22nd June 1961 thursday at 0500 clock at govt genl  hospital
father sri ch venkateswarlu mother smt ch sowbhagyamma.   my native place is abbineniguntapalem Prathipaduandal ,Gunturdistrict ,Andhrapradesh.  
I have names many are babu ,ramu ,
mohan ,rambabu ,devid ,devidlivingstone

1961-Guntur
1962-Guntur
1963-Guntur mangalore
1964-Guntur mangalore
1965-Guntur mangalore 1st class RCM School
1966 Mysore (11-01-66 DOB  sister-Bujji) ist class kannada govt school padavarahalli Mysore.
1967-Mysore 2nd class  kannada
1968-Mysore 3rd class  (brother DOB-prasad 17-10-67)      
1969-Guntur 4th father at mysore
1970-Guntur 5th father at Gulbarga
1971-Guntur 6th class and ABpalem father at Gulbarga
1972-Guntur 7th class father in guntur
1973-Guntur 7th class father in guntur
1974-Guntur 8th class
1975-Guntur 9th class
1976-Eluru 10th clas
1977-Machilipatnam inter
1978 Machilipatnam inter
1979 Telephone operator (P&T) trng
1980 Gudivada TO (P&T)
1981 Guntur TO K PET B com Hindu college
1982 Guntur TO K PET B com Hindu college
1983 Guntur TO K PET B com Hindu college
1984 Guntur TO K PET
1985 Guntur  TO K PET
1986 Guntur  TO K PET father rtrmnt at Adilabad
1987 Guntur TO K PET
1988 Guntur TO K PET
1989 Guntur TO K PET
1990 Guntur TO K PET mcl dep 6 months
1991 Guntur TO K PET BA ACharya Nagarjuna University
1992 Guntur TO K PET BA ACharya Nagarjuna University
1993 Guntur TO K PET BA ACharya Nagarjuna University
1994 Guntur (CS) CM Ngr
1995 Guntur (CS) CM Ngr MA (history)Acharya Nagarjuna
1996 Guntur (CS) CM Ngr MA (history)Acharya Nagarjuna
1997 Guntur CM Ngr
1998 Vijayawada
1999 Vijayawada
2000 Vijayawada
2001 Vijayawada
2002 Vijayawada
2003 Vijayawada
2004 Vijayawda/Mysore JTO trng /Narsipatnam-Vizag SSA/ Narasaraopet Guntur SSA
2005 Narasaraopet
2006 Narasaraopet
2007 Guntur od ANGR
2008 Guntur od ANGR
2009 Guntur od ANGR
2010 Guntur mdf
2011 Guntur mdf
2012 Guntur mdf
2013 Guntur mdf
2014 Guntur od PBZ
2015 Guntur od PBZ
2016 Guntur caf
2017 Guntur- ssc
2018 (15-6-2018) sde Piduguralla Guntur Dt
2019 sde Piduguralla Guntur Dt
2020 Retired as SDE at Piduguralla,guntur dt AP
2020 feb at hyd tulasinagar

1961- జననం
1961-1962 శైైశవ దశ
1963-1964  
1964-1965 మంగళూరు RCM School (convent)  (కొద్దిరోజులు మాత్రమే) 
1965-1966   మైసూరు 1 వ తరగతి కన్నడ 
1966-1971 - 1,2,3,4,5,తెలుగు అబ్బినేనిగుంట పాలెం ఎలిమెంటరి స్కూల్(గుంటూరు జిల్లా ),
                     మరియు   మునిసిపల్ ఎలిమెంటరి స్కూల్ గుజ్జనగుళ్ళ గుంటూరు .
1971-1972- 6వ తరగతి  పట్టాభిపురం మునిసిపల్ స్కూల్ గుంటూరు మరియు 
--------------- అబ్బినేనిగుంట పాలెం, మాకినేని పెద వీరయ్య జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్(గుంటూరు జిల్లా ) .
1972-1973- 7వ తరగతి పట్టాభిపురం మునిసిపల్ హైస్కూల్  గుంటూరు .
1973-1974- 7వ తరగతి పట్టాభిపురం మునిసిపల్ హైస్కూల్  గుంటూరు .
1974-1975- 8వ తరగతి శ్రీ రామమోహన మెమోరియల్ ఓరియంటల్ హైస్కూల్ నాయుడుపేట గుంటూరు .
1975-1976- 9వ తరగతి శ్రీ రామమోహన మెమోరియల్ ఓరియంటల్ హైస్కూల్ నాయుడుపేట గుంటూరు.
1976-1977- పదవ  తరగతి గాంధీనగర్ మునిసిపల్ హైస్కూల్ ఏలూరు .
1977-1978- ప్రధమ సంవత్సరం ఇంటర్ నోబెల్ కాలేజి మచిలీపట్టణం .(Bipc)
1978-1979- ద్వితీయ సంవత్సరం ఇంటర్  నోబెల్ కాలేజి మచిలీపట్టణం.(Bipc)
(1981-1984 - B.Com తృతీయ సంవత్సరం ,అసంపూర్ణం )


1991-1994   బి. ఎ., (చరిత్ర , ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రము , రాజ నీతి  శాస్త్రము ) నాగార్జున విశ్వవిద్యాలంనుండి (private)1995-1996 ist MA.,(చరిత్ర) iind year.,    ----------------discontinued  
వివాహం : 
Aug 18 - 1983 వివాహం 
ఉద్యోగం :
10-03-1980 నుండి 30-6-1980 వరకు ,టెలిఫోన్ ఆపరేటరు ,గుడివాడ .
01-07-1981 నుండి 31-07-1988 వరకు ,టెలిఫోన్ ఆపరేటరు గుంటూరు .
1998-2004  STS, BSNL                                             విజయవాడ .
2004 -         MYSORE JTO TRAINING ,FIELD TRAINING & JTO BSNL ,నర్సీపట్నం .
2004-2007  JTO BSNL ,నరసరావు పేట .
2007 -         JTO BSNL ,గుంటూరు 
           

స్మృతులు :
మంగళూరు ఆర్ సి ఎం  స్కూల్ చదువు ,పాము,ఆవు,సముద్ర ప్రయాణం,నాన్న తో నా వాదన
మైసూర్Jan 8, 2015

2.Amaravati Stupa CONCEPT( development of human relations and human resources )

Jan 7, 2015

3.తెలుగు సాహిత్యం యుగ విభజన

నాగరిక జాతి మాతృభాషలోనే మాట్లాడుతుంది

తెలుగు సాహిత్యం కాలరేఖ
------------------------

Jan 6, 2015

4.A)తెలుగు - సౌందర్యం - సాహిత్య కళారూపాలు ( కీర్తనలు )


1.అన్నమయ
|| తందనాన ఆహి తందనాన పురె |తందనాన భళా తందనాన ||
బ్రహ్మ మొకటే పరబ్రహ్మ మొకటే |పరబ్రహ్మ మొకటే పరబ్రహ్మ మొకటే ||

4.B)తెలుగు - సౌందర్యం - సాహిత్య కళారూపాలు ( వ్యాసాలు )

భాష్యతే ఇతి భాషా 

http://manatelugunela.com/

భాషించబడేది భాష. కోట్లాది జీవరాసులున్నయీ ప్రపంచములో మాట్లాడగలిగిన శక్తివున్న ఏకైక ప్రాణి "మానవుడు". తన మనస్సులోని ఆలోచనలను, అభిప్రాయాలను బహిర్గతం చేయటానికి మానవుడు తన నోటిద్వారా చేసే ధ్వనుల సముదాయమే "భాష". మానువులందరికీ ఉమ్మడి సొత్తు భాష. అలాగే తెలుగు భాష తెలుగు ప్రజల ఉమ్మడిసంపద!

4.C)తెలుగు - సౌందర్యం - సాహిత్య కళారూపాలు ( పద్యాలు )


పద్యాలు
 • ఉప్పుగప్పురంబు న్రొక్కపోలికనుండు,
 • చూడచూడ రుచుల జాడవేరు,
 • పురుషులందు పుణ్య పురుషులువేరయ,

Nov 12, 2014

6.WORLD HERITAGE( Amaravati Stupa GUNTUR)

పురావస్తు భారత దేశం
అమరావతి   ( గుంటూరు జిల్లా )
 AMARAVATHI STUPA
 CONCEPT
( development of human relations and human resources )

Sep 15, 2012

10.స్వీయ చరిత్ర

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllppppppppppplllllllllllllllllllllllpzq
సమయం :ఉదయం 05-00 గం .
ప్రదేశం :గుంటూరు గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ 
భావాలు :కమ్యూనిస్ట్ 
అభిరుచులు: విహార, విజ్ఞాన యాత్రలు , పుస్తక పఠనం , చర్చలు .
అబిరుచులు : తాత్విక చింతన ,సాహిత్యం ,సంగీతం

 1.:నా తల్లి గారి కి  , 2.అమ్మమ్మ (బొందా .మాణిక్యమ్మ , ఉపాధ్యాయురాలు -  ప్రభుత్వ ఉద్యోగి),3.నాజీవిత భాగస్వామి నా శ్రీమతి సి.హెచ్.వి.లక్ష్మి ,MA.,  

ప్రభావితం చేసిన వారు :
1.అమ్మమ్మ గారు ,బొందా .మాణిక్యమ్మ ( ఉపాధ్యాయురాలు -  ప్రభుత్వ ఉద్యోగి)
2.తండ్రి గారు, చింతా.వెంకటేశ్వర్లు ( దూరసంచార్ )  
3.మాజీ సహోద్యోగి,స్నేహితులు, (న్యాయవాది) పోసాని వెంకటేశ్వర్లు  
4.సహోద్యోగి వి.వెంకయ్య (బి. ఎస్ .ఎన్.  ల్) . 


 • వస్తు భావ పరంపర భావన . ఈ భావన, ప్రగతికి మూలం . అజ్ఞానమే శత్రువు. జ్ఞానమనే చిరు జ్యోతిని వెలిగించి అజ్ఞాన తిమిరాన్ని పారద్రోలుదాం -చింతా రామమోహన్ 
 • సమాజం వసుదైకకుటుంబం యెక్క నమూన. తాత్వికులు సమాజంతో మమేకమై, వారి కాలచక్రపరిధిని దాటి ఆలోచించారు . సమాజానికి నూతనమార్
"There are no facts,
 only interpretations."
Friedrich Nietzsche (1844-1900)

1961-          జననం
1961-1963  శైశవము  
విద్య :
1963-1965  మంగళూరు RCM School (convent)  (కొద్దిరోజులు మాత్రమే) 
1965-1967   మైసూరు 1 వ తరగతి కన్నడ 
1966-1971 - 1,2,3,4,5,తెలుగు అబ్బినేనిగుంట పాలెం ఎలిమెంటరి స్కూల్(గుంటూరు జిల్లా ),
                     మరియు   మునిసిపల్ ఎలిమెంటరి స్కూల్ గుజ్జనగుళ్ళ గు
 .
1973-1974- 7వ తరగతి పట్టాభిపురం మునిసిపల్ హైస్కూల్  గుంటూరు .
1974-1975- 8వ తరగతి శ్రీ రామమోహన మెమోరియల్ ఓరియంటల్ హైస్కూల్ నాయుడుపేట గుంటూరు .
1975-1976- 9వ తరగతి శ్రీ రామమోహన మెమోరియల్ ఓరియంటల్ హైస్కూల్ నాయుడుపేట గుంటూరు.
1976-1977- పదవ  తరగతి గాంధీనగర్ మునిసిపల్ హైస్కూల్ ఏలూరు .
1977-1978- ప్రధమ సంవత్సరం ఇంటర్ నోబెల్ కాలేజి మచిలీపట్టణం .(Bipc)
1978-1979- ద్వితీయ సంవత్సరం ఇంటర్  నోబెల్ కాలేజి మచిలీపట్టణం.(Bipc)
(1981-1984 - B.Com తృతీయ సంవత్సరం ,అసంపూర్ణం )


1991-1994   బి. ఎ., (చరిత్ర , ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రము , రాజ నీతి  శాస్త్రము ) నాగార్జున విశ్వవిద్యాలంనుండి (private)1995-1996 ist MA.,(చరిత్ర) iind year.,    ----------------discontinued  
వివాహం : 
Aug 18 - 1983 వివాహం 
ఉద్యోగం :
10-03-1980 నుండి 30-6-1980 వరకు ,టెలిఫోన్ ఆపరేటరు ,గుడివాడ .
01-07-1981 నుండి 31-07-1988 వరకు ,టెలిఫోన్ ఆపరేటరు గుంటూరు .
1998-2004  STS, BSNL                                             విజయవాడ .
2004 -         MYSORE JTO TRAINING ,FIELD TRAINING & JTO BSNL ,నర్సీపట్నం .
2004-2007  JTO BSNL ,నరసరావు పేట .
2007 -         JTO BSNL ,గుంటూరు 
           VR ( పదవి విరమణ తేది :

1961-Guntur GGG Hosp
1962-Guntur
1963-Guntur mangalore
1964-Guntur mangalore
1965-Guntur mangalore
1966-Guntur 1st mangalore
11-01-66 Mysore 1st class  kannada
1967-17-10-67 Mysore 
1968-Guntur 3rd Class
1969-Guntur 4th father at mysore
1970-Guntur 5th father at Gulbarga
1971-Guntur 6th class and ABpalem father at Gulbarga
1972-Guntur 7th class father in guntur
1973-Guntur 7th class father in guntur
1974-Guntur 8th class
1975-Guntur 9th class
1976-Eluru 10th clas 
1977-Machilipatnam inter
1978 Machilipatnam inter
1979 Telephone operator (P&T) trng
1980 Gudivada TO (P&T)
1981 Guntur B com hindu col
1982 GunturB com hindu col
1983 GunturB com hindu col
1984 Guntur
1985 Guntur
1986 Guntur father rtrmnt at adilabad
1987 Guntur
1988 Guntur
1989 Guntur
1990 Guntur mcl dep 6 months
1991 Guntur BA ACharya Nagarjuna University
1992 GunturBA ACharya Nagarjuna University
1993 GunturBA ACharya Nagarjuna University
1994 Guntur
1995 Guntur 
1996 Guntur (MA) (history)Acharya Nagarjuna univesity
1997 Guntur
1998 Vijayawada
1999 Vijayawada
2000vVijayawada
2001 Vijayawada
2002 Vijayawada
2003 Vijayawada
2004 Vijayawda/Mysore JTO trng /Narsipatnam Vizag SSA/ Narasaraopet Guntur SSA
2005 Narasaraopet
2006 Narasaraopet
2007 Guntur od ANGR
2008 Guntur od ANGR
2009 Guntur od ANGR
2010 Guntur mdf
2011 Guntur mdf
2012 Guntur mdf
2013 Guntur mdf
2014 Guntur od PBZ
2015 Guntur od PBZ
2016-Guntur caf
2017-Guntur- ssc
2018 Piduguralla SDE Rural
2019 Piduguralla SDE Rural
2020 Piduguralla SDE Rural
Reired on 31*01*2020
 •  సంఘటన అనుభూతిని కలగజేస్తుంది.  అనుభవాల  పరంపర జీవితం
 •  .-చింతా రామమోహన్
 • ఏడు తరాలు 
 • 1చింతా రామయ్య (లేట్)
 •  2.చింతా నాయుడు (లేట్)
 • 3(అ). చింతా పెద సుబ్బయ్య (లేట్) ఆ)చింతా చిన సుబ్బయ్య (లేట్) ఇ ) చింతా రత్తయ్య  (లేట్)
 • 4. అ ) చింతా నాయుడు (లేట్) ఆ)చింతా పేద వెంకటేశ్వర్లు (లేట్) ఇ) చింతా చిన వెంకటేశ్వర్లు (లేట్) 
 • ఈ )చింతా బోడెమ్మ (లేట్)  ఉ )చింతా బోడెమ్మ (లేట్) ఊ )చింతా రమాదేవి (లేట్)  ఎ) చింతా రత్తమ్మ  
 • 5. అ ) చింతా రామ మోహాన్ ఆ చింతా రాజ  మోహాన్  ఇ ) చింతా  రత్నసువర్ణమ్మ ఈ )చింతా ప్రసాద్  (లేట్)
 • 6.అ )చింతా ప్రగతి ఆ ) చింతా చైతన్య  
 • 7.అ)నిమ్మగడ్డ ఇషిత్ సాయి ఆ ) నిమ్మగడ్డ ముగ్ధశ్రీ 


         ----------------------Ist generation--------------------------------------------
ఫోటో
Chinta China Subbaiah late { S/o  Naidi [ S/o Ramaiah ] }
ఫోటో
Chinta Venkata Lakshmi late W/O Chinta China Subbaiah
ఫోటో
Bonda(Burri) Manikyamma (grand mother)
----------------------------------------IInd generation----------------------------------------

ఫోటో
Chinta Naidu( late) S/o Chinta China Subbaiah

ఫోటో
Chinta Peda Venkateswarlu late S/o Chinta China Subbaiah
ఫోటో
Chinta China Venkateswarlu  (late )S/o Chinta China Subbaiah
--------------------------------------------------------------IIIrd ఫోటోgeneration-----------------------------------------
ఫోటో
Chinta Rajamohan
ఫోటో

----------------------------------------------------------4th generation-----------------------------------------------


ఫోటో

-------------------------------------------------5th generation-----------------------------
ఫోటో150790_1580746762205520_7234179690692303624_n.jpg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ఫోటో

                             

ఫోటో
ఫోటో
ఫోటో150790_1580746762205520_7234179690692303624_n.jpgఫోటో

ఫోటో

53fcbcc2701aa.jpg
CONCEPT


చింతా రియా D/o ch chaitanya

 ( development of human relations and human resources )