Jan 30, 2017

05.Voyage of my life (My memories) నా జీవనయానం

  Voyage of my life (My memories)
                    నా జీవనయానం (స్వీయ జీవిత చరిత్ర)

Sep 5, 2016

1.Photo of this week

బుద్ధ పూ ర్ణిమ 10-05-17
చింతా.రామమోహన్

Jan 8, 2015

2.Amaravati Stupa

CONCEPT( development of human relations and human resources )

Jan 7, 2015

3.తెలుగు సాహిత్యం యుగ విభజన

నాగరిక జాతి మాతృభాషలోనే మాట్లాడుతుంది

తెలుగు సాహిత్యం కాలరేఖ
------------------------
నన్నయ యుగము-1000 - 1100
శివకవి యుగము-1100 - 1225
తిక్కన యుగము-1225 - 1320
ఎఱ్ఱన యుగము-1320 – 1400
శ్రీనాధ యుగము-1400 - 1500
రాయల యుగము-1500 - 1600
దక్షిణాంధ్ర యుగము-1600 - 1775
క్షీణ యుగము-1775 - 1875
ఆధునిక యుగము-1875 – 2000
21వ శతాబ్దితెలుగు సాహిత్యం కాలరేఖ

CONCEPT ( development of human relations and human resources )

Jan 6, 2015

4.A)తెలుగు - సౌందర్యం - సాహిత్య కళారూపాలు ( కీర్తనలు )


1.అన్నమయ
|| తందనాన ఆహి తందనాన పురె |తందనాన భళా తందనాన ||
బ్రహ్మ మొకటే పరబ్రహ్మ మొకటే |పరబ్రహ్మ మొకటే పరబ్రహ్మ మొకటే ||

|| కందువగు హీనాధికము లిందు లేవుఅందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ |
ఇందులో జంతుకులమింతా నొకటే |అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ ||


|| నిండార రాజు నిద్రించు నిద్రయు నొకటే |అండనే బంటునిద్ర అదియు నొకటే |
మెండైన బ్రాహ్మణుడు మెట్టుభూమి యొకటే |చండాలు డుండేటి సరిభూమి యొకటే ||


|| అనుగుదేవతలకును అలకామ సుఖమొకటే |ఘనకీట పశువులకు కామ సుఖమొకటే |
దినమహో రాత్రములు తెగి ధనాఢ్యునకొకటే |వొనర నిరుపేదకును వొక్కటే అవియు ||


|| కొరలి శిష్టాన్నములు గొను నాకలొకటే తిరుగు దుష్టాన్నములు తిను నాకలొకటే |
పరగ దుర్గంధములపై వాయువొకటే వరుస బరిమళముపై వాయువొకటే ||


|| కడగి యేనుగు మీద గాయు యెండొకటే |పుడమి శునకము మీద బొలయు నెండొకటే |
కడు బుణ్యులను బాప కర్ములను సరిగావ |జడియు శ్రీ వేంకటేశ్వర నామమొకటే ||

4.B)తెలుగు - సౌందర్యం - సాహిత్య కళారూపాలు ( వ్యాసాలు )

భాష్యతే ఇతి భాషా 

http://manatelugunela.com/

భాషించబడేది భాష. కోట్లాది జీవరాసులున్నయీ ప్రపంచములో మాట్లాడగలిగిన శక్తివున్న ఏకైక ప్రాణి "మానవుడు". తన మనస్సులోని ఆలోచనలను, అభిప్రాయాలను బహిర్గతం చేయటానికి మానవుడు తన నోటిద్వారా చేసే ధ్వనుల సముదాయమే "భాష". మానువులందరికీ ఉమ్మడి సొత్తు భాష. అలాగే తెలుగు భాష తెలుగు ప్రజల ఉమ్మడిసంపద!

4.C)తెలుగు - సౌందర్యం - సాహిత్య కళారూపాలు ( పద్యాలు )


పద్యాలు
 • ఉప్పుగప్పురంబు న్రొక్కపోలికనుండు,
 • చూడచూడ రుచుల జాడవేరు,
 • పురుషులందు పుణ్య పురుషులువేరయ,

Nov 12, 2014

6.WORLD HERITAGE( Amaravati Stupa GUNTUR)

పురావస్తు భారత దేశం
అమరావతి   ( గుంటూరు జిల్లా )
 AMARAVATHI STUPA
 CONCEPT
( development of human relations and human resources )

Jul 13, 2014

Sep 15, 2012

10.స్వీయ చరిత్ర
నా జీవన యానం 
స్వీయ చరిత్ర
 చింతా . రామమోహన్

Sep 12, 2012

11.ఇంగ్లీష్ పద్య మరియు గద్య రచన (ENGLISH POEMS AND PROSE)

1.Leo Tolstoy 


Preview
2.Leo Tolstoy, Tolstoy also spelled Tolstoi, Russian in full Lev Nikolayevich, Count (Graf) Tolstoy (born Aug. 28 [Sept. 9, New Style], 1828, Yasnaya Polyana, Tula province, Russian Empire—died Nov. 7 [Nov. 20], 1910, Astapovo, Ryazan province), Russian author, a master of realistic fiction and one of the world’s greatest novelists.

Sep 8, 2012

12.స్త్రీ - భావన

చలం
 
స్త్రీ - చలం  చేసినంత ఆలోచన ఇంకా ఎవరు చేయలేదు.( స్త్రీ - స్వేచ్చా - బాధ్యత, చలం దృష్టి లో  విడదీయరాని అంశాలు )   

Aug 21, 2012

13.సాహిత్యం - చర్చ


సాహిత్యం - చర్చ
మహాభారతంలో లేనిదేదీ లేదని అంటారు.
ధర్మేచా ర్ధేచ కామేచ మోక్షేచ భరతర్షభ
యదితిహాస్తి తదన్యత్ర యాన్నేహాస్తి నతత్క్వచిత్.
తిక్కన గారుఈ శ్లోకాన్న్ని తెలుగులో చక్కని తేటగీతంగా చెప్పారు.
“అమల ధర్మార్థ కామ మోక్షముల గురిచి,
యొలయు తెరువెద్దియును నిందు గలుగునదియు,
యొండెడల గల్గు దీనలేకుండ చొప్పు,
దక్కొకంటను లేదు వేదజ్ఞులార,”

Mar 16, 2012

16.ది బైబిల్ (THE BIBLE)


The Bible

బైబిల్ క్రైస్తవ మతం యొక్క పవిత్ర గ్రంథం. క్రైస్తవులు ఇందులో దేవుని పలుకులు ఉన్నాయని భావిస్తారు. బైబిలుకు అనేక పేర్లు ఉన్నాయి. కొందరు పవిత్ర గ్రంథమని, పవిత్ర నిబంధనమని లేదా పరిశుద్ధ గ్రంథమని పిలుస్తారు. బైబిలు మొదట హీబ్రూ, ఆరామిక్ మరియు గ్రీకు భాషలలో రాయబడింది. ఆ తరువాత లాటిన్ ఇంకా తదితర భాషలలోకి అనువదించబడింది. ఇప్పుడు బైబిల్ 2000 కు పైగా భాషలలోకి అనువదించబడింది.
బైబిలు అనే పదం గ్రీకు భాషలోని బిబ్లియోన్ అనే పదానికి బహువచన రూపమైన "బిబ్లియ" నుండి వచ్చింది. బబిల్లో రెండు భాగాలున్నాయి. పాత నిబంధన లో 39,కొత్త నిబంధన లో 27 కలిపి మొత్తం బైబిల్లో 66 పుస్తకాలున్నాయి. బై బిలు వ్రాయడానికి 1400 సంవత్సరాలు పట్టినది. సుమారు క్రీస్తు పూర్వం 1800 సంవత్సరం లో, అనగ వేద కాలం ఆరంభంలో బైబిలు రచించుట మొదలైనది. నలబై మంది ప్రవక్తలు, వివిధ కాలాల్లో ఈ మహా గ్రంధాన్ని రచించారు.
1 పాత నిబంధన
2 కొత్త నిబంధన
3 కేథలిక్కు బైబిల్
4 తెలుగులో బైబిలు

Oct 30, 2011

17.గుర్రం జాషువా (1895-1971) కవి

గుర్రం జాషువా (1895-1971) కవి

కుల మత విద్వేషంబుల్ తలసూపని తావులే కళారాజ్యంబుల్ 
కళ లాయుష్మంతములై యలరారెడు నెలవు స్వర్గమగు చెలికాడా!
చక్కని కవితకు కులమే యెక్కువ తక్కువలు నిర్ణయించినచో నిం
కెక్కడి ధర్మము తల్లీ? దిక్కుం జరవేదికా ప్రతిష్టిత గాత్రీ -
నా కవితావధూటి వదనంబు నెగాదిగ జూచి రూ
రే ఖా కమనీ వైఖరులు గాంచి 'భళిభళి'! యన్నవాడె మీ
దే కులమన్న ప్రశ్న వెలయించి చివాలున లేచిపోవుచో
బాకున గ్రుమ్మినట్లగును పార్థివచంద్ర! వచింప సిగ్గగున్


Sep 21, 2011

18.మంచి మాట - Quotes by Famous Author

First learn the meaning of what you say, and then speak.Epictetus

 Always do what you are afraid to do. Ralph Waldo Emerson

Sep 7, 2011

19.సూక్తులుAug 31, 2011

20.చారిత్రిక గతిని నిర్దేశించిన తాత్వికులు (philosophers who dictates the historical dialectical world )

          సమాజం వసుదైకకుటుంబం యెక్క నమూన. తాత్వికులు సమాజం తో మమేకమై వారి కాలచక్రపరిధిని దాటి ఆలోచించారు .  సమాజానికి నూతనమార్గాన్ని నిర్దేశించారు .
"There are no facts, only interpretations."- Friedrich Nietzsche (1844-1900)
SLIDE SHOWఅజ్ఞానపు టంధయుగంలొ ఆకలిలొ,ఆవేశంలో తెలియని ఏ తీవ్రశక్తులో నడిపిస్తే నడిచి మనుష్యులు అంతా తమప్రయోజకత్వం తామేభువికధినాధులమని స్థాపించిన సామ్రాజ్యాలునిర్మించిన క్రుత్రిమ చట్టాలు ఇతరేతర శక్తులు లేస్తే పడిపోయెను పెకమేడలై పరస్పరం సంఘర్షించినశక్తులతో చరిత్ర పుట్టెను.
***
నేను సైతం ప్రపంచానికి సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను
నేను సైతం విశ్వ వ్రుష్టికి అశృఉవొక్కటి ధారవోసాను
నేను సైతం భువన ఘోషకు వెర్రి గొంతుక పిచ్చి మొసానూ

Aug 29, 2011

21.పుస్తకాలు ప్రముఖవ్యక్తులు, సినిమాలు(GREAT BOOKS CINIMAS PERSONALITIES)


ENGLISH PICTURES :(  ఇంగ్లీష్  పిక్చర్స్) :

THE PASSAGE, THE DAY AFTER, FLAMES IN MEXICO,PUPPET ON A CHAIN, TOWERING INFERNO,(CHARLI CHAPLIN-CITY LIGHTS,MODERN TIMES,HITLER),JURASSIC PARK,TERMINATOR,MECHANAS GOLD,HERCULES,OMAR MUKTAR,GODS MUST BE CRAZY,JAWS,EXORCIST, 
TEN COMMANDMENTS ,

TELUGU PICTURES (తెలుగు సినిమాలు):  : రంగుల కల,ధర్మవడ్డి,మా భూమి,అర్ధరాత్రి స్వతంత్రం,సుడిగుండాలు,అంకురం 
PERSONALITIES  అంబేద్కర్,నందమూరి తారక రామారావు,వై యస్ రాజశేఖర రెడ్డి ,
సి వి    రామానుజన్ ,మంతెన   సత్యనారాయణ   రాజు, బుద్ధ , ప్రాయిడ్ ,చార్లీ  చాప్లిన్,జీసస్,లెనిన్ ,
కార్ల్ మార్క్స్ ,మావో ,సోక్రటిస్ ,స్పోర్తకస్,స్టాలిన్,స్వామి వివేకానంద ,వేమన , ప్రాయిడ్


సాహిత్యం  : భక్తజయదేవ , భర్తృహరి , గుడిపాటి  వెంకటాచలం,గురజాడ, గుర్రం  జాషువా,పోతులూరి   వీరాబ్రంహం, గోపీచంద్,అన్నమయ్య,వేమన, శ్రీ శ్రీ,రంగనాయకమ్మ  ,బీనాదేవి ,నండూరి రామమోహన రావు కొడవగంటి కుటుంబరావు ,రావి శాస్త్రి ,అడవి బాపి రాజు, లత ,తిక్కన,చరబండరాజు,తాపి ధర్మరావు,మంధా వెంకటరమణా రావు,లియో టాల్‌స్టాయ్

శతక సాహిత్యము: వేమన శతకము - వేమన 

BOOKS : ఏడు తరాలు :( అలెక్స్ హేలీ -The roots ),నరావతారం,విశ్వరూపం ,అమ్మ స్పోర్తకస్,రక్తాక్షరాలు ,రక్తాశ్రువులు ,వేమన్న వాదం ,వైద్యుడు లేని చోట ,(హౌస్ సర్జన్-కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు) ,


Jul 28, 2011

23.తాత్విక చింతనSocrates Louvre.jpg

ఇట నస్ప్ర్సశ్యత సంచరించుటకు తావే లేదు;విశ్వంభరా 

నటనంబున్ గబళించి గర్భమున విన్యస్తంబు గావించి యు

త్కటపుం బెబ్బులి తోడ మేకనోకప్రక్కన్ జేర్చి జోకొట్టి యూ
ఱట గల్పించు నభేదభావమును ధర్మంబిందు గారాడెడిన్

- జాషువ

Jun 22, 2011

24.GENERAL KNOWLEDGE


GENERAL KNOWLEDGE-ANDHRA PRADESH

Pingali VenkayyaAlluri Sita Rama Raju – revolutionary, led the Rampa Rebellion
Komaram Bheem – revolutionary, fought for liberation of Hyderabad
Potti Sreeramulu – revolutionary, fasted to death in protest
N. G. Ranga – freedom fighter
Tanguturi Prakasam – known as Andhra Kesari
Kaloji Narayana Rao – freedom fighter
Swami Ramanand Tirtha – educator and social activist
Puchalapalli Sundaraiah – founding member of Communist Party in India
Makhdoom Mohiuddin – revolutionary poet
Makineni Basavapunnaiah – Indian Communist leader
Madapati Hanumantha Rao – first mayor of Hyderabad
Koratala Satyanarayana – Communist politician
Vuyalavada Narasimha Reddy – freedom fighter, early opponent of British rule
Vavilala Gopalakrishnaya – freedom fighter
Kaneganti Hanumanthu – freedom fighter
Kalluri Chandramouli – freedom fighter
Veerapandiya Kattabomman – Palaiyakkarar, early opponent of British rule
Gottipati Brahmaiah – freedom fighter
Sarojini Naidu – freedom fighter and poet
Kasinadhuni Nageswara Rao – politician
Raavi Narayana Reddy – freedom fighter
Raja Sri V R G K M Prasad – Member of Legislative Assembly, infrastructure creation in India.
Yeduguri Sandinti Rajasekhara Reddy - Former chief minister of Andhra Pradesh
Nara Chandrababu Naidu - President of Telugudesam Party and Ex-Chief Minister of AndhraPradesh

Presidents and Prime-Ministers and Speakers

Malik Maqbul – Wazir of Delhi Sultan Feroz Shah Tughlaq
Sarvepalli Radhakrishnan, President of India May 13, 1962 to May 13, 1967
Zakir Hussain, President of India May 13, 1967 to May 3, 1969
V. V. Giri, President of India May 3, 1969 to August 24, 1974
Neelam Sanjiva Reddy, President of India July 25, 1977 to July 25, 1982
P. V. Narasimha Rao, Prime Minister of India June 21, 1991 to May 16, 1996
G. M. C. Balayogi, Speaker of 10th Lok Sabha 1998 to 2002
Madabhushi Ananthasayanam Ayyangar – Speaker in Parliament

Apr 6, 2010

25.ఆరోగ్య సూత్రాలు Health Tips


HEALTH TIPS - Collected By Ramamohan .Ch

1.ప్రకృతిని మించిన గురువు - అనుభవాన్ని మించిన పాఠం లేవు
2.వేకువ జామునే లేవడం
3.పరగడుపున ఎక్కువ మంచినీరు మంచిది
4.సుఖవిరొచనం పై మనస్సు మంచిది
5.నడక ఆసన ప్రాణాయామాలు మంచిది
6.చమటపడితేనే తినడం మంచిది
7.ఉదయం చన్నీళ్ళు తలకు మంచిది
8.సబ్బులు షాంపూలు మాను
9.పూరీలు దోశలు మాను మొలకెత్తిన విత్తనాలు మంచిదను
10.పచ్చికొబ్బరి సంపూర్ణాహారం
11.తినేటప్పుడు అరగంటముందు లీటరు నీరు మంచిది
12.రాత్రి మాని ఉదయం తినడం మంచిది
13.ముడిబియ్యం మంచిది
14.కూరలు తొక్కలు తీయడం మాను
15.కూరలు ఉడకనివ్వడం మంచిది
16.పచ్చికూరలు మంచిది
17.భోజనం మనస్సు పెట్టితినడం మంచిది
18.అన్నం తక్కువ కూరలు ఎక్కువ తినాలి
19.ఆహారాన్ని పదేపదే నమలడం మంచిది
20.నీరు భోజనం అరిగాక త్రాగడం మంచిది
21.రాత్రి గాఢ నిద్ర మంచిది
22.నాటు పళ్ళు తినడం మంచిది
23.పళ్ళు రోగ నిరోధానికి మంచిది
24.రసాలు త్రాగడం మాను తినడం మంచిది
25.ఫాను ఎ సి లు మాను చెమటపడితె ఆరోగ్యానికి మంచిది
26.విరేచనం 3 4 సార్లు అవడం మంచిది
27.రెండుపూటల స్నానం మంచిది
28.పొద్డు ఉండగానే భోజనం మంచిది
29.ఎండ తగలడం రోగ నిరోధానికి మంచిది
30.శ్రమకు తగిన తిండి మంచిదను
31.అరిగాక పదుకోవడం మంచిది
32.పళ్ళు కూరలకు గాలి వెలుతురు మంచిది
33.రోజు 6 లీటర్ల నీరు మంచిది
34.ఉప్పు మాను ఆహారం లో ఉన్న ఉప్పే ఆరోగ్యానికి మంచిది
35.తేనె మంచిది
36.చింతపండు మాను పచ్ఛి చింతకాయ మంచిది
37.పచ్ఛి మిర్చి మంచిది
38.నూనె నేయి మాను
39.మషాళాలు మాను
40.సాత్విక భోజనం మంచిది
41.మనిషి అడుపులో రుచి మంచిది
42.ఉపవాసం మంచిది
43.అసంతృప్తి మాని తృప్తి ఆరోగ్యనికి మంచిది
44.కోపం ఈర్ష్య చిరాకూలు మాని శాంతం ఆరోగ్యానికి మంచిదను
45.మనపని మనమే చేసుకోవడం మంచిది
46.ప్రకృతి విధానాన్ని జీవన విధానం అనడం మంచిది

Jan 29, 2010

26.కులం - భావన


నడెవు దొందె భూమి కుడివు దొందె నీరు
నుడువగ్ని మొందె తిరలు
కులగోత్ర నడువె యత్తణదు సర్వజ్ఞ.
(మనుష్యులందరూ ఒకే భూమి మీద నడుస్తూ,
ఒకే నీరు తాగుతూ చివరకు ఒకే నిప్పు లో కాలి నశిస్తుంటే
 ఇక కుల గోత్రాల గోప్ప ఎక్కడిది ?) 

తందనాన భళా - తందనాన
బ్రహ్మమొక్కటె పర - బ్రహ్మమొక్కటె
పరబ్రహ్మమొక్కటె పర బ్రహ్మమొక్కటె
కందువగు హీనాధికములిందు లేవు
అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ
ఇందులో జంతుకుల మంతానొక్కటె
అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ
నిండార రాజు నిద్రించు నిద్రయు నొకటె
అంటనే బంటునిద్ర అదియు నొకటె
మెండైన బ్రాహ్మణుడు మెట్టుభూమి యొకటె
చండాలు డుండేటి సరిభూమి యొకటే
కడగి యేనుగు మీద కాయు యెండొకటే
పుడమి శునకము మీద బొలయు యెండొకటే
కడుపుణ్యులను పాపకర్ములను సరిగావ
జడియు శ్రీ వేంకటేశ్వరుని నామమొకటె
అన్నమయ్య - కీర్తనలు
వాని ఱెక్కల కష్టంబు లేనినాడు
సస్యరమ పండి పులకింప సంశయించు
వాడు చెమ్మటలోడ్చి ప్రపంచమునకు
భోజనము బెట్టు వానికి భుక్తిలేదు
వాని తలమీద పులిమిన పంకిలమును
కడిగి కరుణింప లేదయ్యె గగనగంగ
వాని నైవేద్యమున నంటువడిన నాడు
మూడుమూర్తులకు కూడ కూడులేదు
పామునకు పాలు చీమకు పంచదార
మేపుకొనుచున్న కర్మభూమిం జనించు
ప్రాక్తనంబైన ధర్మదేవతకు కూడ
నులికిపడు జబ్బు కలదు వీడున్న చోట
వాని నుద్ధరించు భగవంతుడే లేడు
మనుజుడెట్లు వాని కనికరించు
వాడు చేసికొన్న పాపకారణమేమొ
యింతవరకు వాని కెరుక లేదు
ఆ యభాగ్యుని రక్తంబు నాహరించి
యినుపగజ్జెల తల్లి జీవనము సేయు
కసరి బుసకొట్టు నాతని గాలిసోక
నాల్గుపడగల హైందవ నాగరాజు ***
ఇట నస్ప్ర్సశ్యత సంచరించుటకు తావే లేదు;విశ్వంభరా
నటనంబున్ గబళించి గర్భమున విన్యస్తంబు గావించి యు
త్కటపుం బెబ్బులి తోడ మేకనోకప్రక్కన్ జేర్చి జోకొట్టి యూ
ఱట గల్పించు నభేదభావమును ధర్మంబిందు గారాడెడిన్
- జాషువ

[Caste prevents Hindus from forming a real society or nation]

[Caste is a powerful weapon for preventing all reform]

[The worst feature of the Caste System is an anti-social spirit]

 1. B. R. Ambedkar

Dec 19, 2009

27.వ్యక్తిత్వ వికాసం (Personality Development)

 
                     చింతా రామమోహన్
                       భావన (concept)
                         వ్యక్తిత్వ వికాసం 
             (Personality  Development)

STUDENT-TEACHER-PARENT:
Student Who become him/herself
 conscious (స్పృహ)
Teacher -  who inspires student(ప్రభావితం)
Parent - who gives personality to their children  (వ్యక్తిత్వం) 

HOW TO GET KNOWELDGE: 
1. Reading books 2. Excursions
3. Debating   

లక్ష్యసాధనకు మార్గాలు 
1.ధ్యానం ( Meditaion ) 
2.సమయపాలన ( Time management ) 
3.సహచరత్వం ( Association ) 

To accomplish:
Avoiding the phrase “I don’t have time...”,will soon help you to realize that you do have the time needed for just about anything you choose to accomplish in life.
TIME MANAGEMENT
(CHARACTERISTICS OF TIME)
1.Time is a unique resource.
2.It is available in continuous stream and is never absent
3.We are forced to spend it and once lost is lost for ever
4.Today never comes again.
5.There is no substitute for time.
6.It can not be stored or accumulated.
7.It is available all round the clock.

How do I change? 
* If I feel depressed I will sing.
* If I feel sad I will laugh.
* If I feel ill I will double my labour.
* If I feel fear I will plunge ahead.
* If I feel inferior I will wear new garments.
* If I feel uncertain I will raise my voice.
* If I feel poverty I will think of wealth to come.
* If I feel incompetent I will think of past success.
* If I feel insignificant I will remember my goals. 
* "Today I will be the master of my emotions".

*STAND AND DIE IN YOUR OWN STRENGTH ;IS THERE IS ANY SIN IN THE WORLD,IT IS WEAKNESS;AVOID ALL WEAKNESS,FOR WEAKNESS IS SIN , WEAKNESS IS DEATH 
                         - SWAMY VIVEKANANDA.

కష్టపడితే ఏదో ఒకరోజు మనదవుతుంది- అభినవ్
                                                             ***


                     

Nov 24, 2009

4.D)తెలుగు - సౌందర్యం - సాహిత్య కళారూపాలు (పాటలు)


నాగరిక జాతి మాతృభాషలోనే మాట్లాడుతుంది 

 మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ,
మా కన్నతల్లికి మంగళారతులు,

కడుపులో బంగారు కనుచూపులో కరుణ,

చిరునవ్వులో సిరులు దొరలించు మాతల్లి.


గలగలా గోదారి కదలిపోతుంటేను

బిరాబిరాక్రిష్ణమ్మ పరుగులిడుతుంటేను

బంగారు పంటలే పండుతాయీ

మురిపాల ముత్యాలు దొరులుతాయి.

అమరావతినగర అపురూప శిల్పాలు

త్యాగయ్య గొంతులో తారాడు నాదాలు

తిక్కయ్య కలములొ తియ్యందనాలు

నిత్యమై నిఖిలమై నిలచి వుండేదాకా

రుద్రమ్మ భుజశక్తి మల్లమ్మ పతిభక్తి

తిమ్మరసు ధీయుక్తి, కృష్ణరాయల కీర్తి

మా చెవులు రింగుమని మారుమ్రోగేదాక

నీ ఆటలే ఆడుతాం, నీపాటలే పాడుతాం


జై తెలుగు తల్లి ,జై తెలుగు తల్లి ......
 

కవి చౌడప్ప శతకము (1580-1640)

కం. నా నీతి వినని వానిని - భానుని కిరణములు మీద పారని వానిన్
వానను తడియని వానిని - కానను రా కుందవరపు కవి చౌడప్పా !
కం. ముందుగ చను దినములలో - కందమునకు సోమయాజి ఘను డందురు; నే
డందరు నను ఘనుడందురు - కందమునకు కుందవరపు కవి చౌడప్పా !
కం. విను భారవి భట్టును నా - చన సోముని మాఘ కవిని చతురత శ్రీ నా
ధు నుతింతును కవితకు తి - క్కన తలతున్ కుందవరపు కవి చౌడప్పా !
కం. పెద్దన వలె క్రుతి చెప్పిన - పె ద్దనవలె, అల్ప కవిని పె ద్దనవలెనా ?
ఎ ద్దనవలె, మొ ద్దనవలె - గ్ర ద్దనవలె కుందవరపు కవి చౌడప్పా !

వేమన పద్యాలు (1650)

 • ఉప్పుగప్పురంబు న్రొక్కపోలికనుండు,చూడచూడ రుచుల జాడవేరు,పురుషులందు పుణ్య పురుషులువేరయ,
 • కరకు కాయల దిని కాషాయ వస్త్రముల్,బోడినెత్తి గలిగి బొరయుచుండ్రు,తలలు బోడులైన తలపులు బోడులా
 • కుండ కుంభమన్న కొండ పర్వతమన్న నుప్పు లవణమన్న నొకటి కాదె భాష లిట్టె వేరు పరతత్వమొకటె
 • చంపదగిన యట్టి శత్రువు తనచేత చిక్కెనేని కీడు సేయరాదు పొసగ మేలు చేసి పొమ్మనుటే చావు
 • చిత్తశుద్ధి గలిగి చేసిన పుణ్యంబు- కొంచమైన నదియు కొదువ గాదు- విత్తనంబు మర్రి వృక్షంబునకు నెంత?
 • పట్ట నేర్చు పాము పడగ యోరగజేయు చెరుప జూచు వాడు చెలిమి జేసు చంపదలచు రాజు చనువిచ్చుచుండురా విశ్వధాభిరామ వినుర వేమ !

శతకములు ,శతక కర్తలు


Preview
పద్యం:
ఆత్మశుద్ది లేని యాచారమదియేల?
భాండశుద్ది లేని పాకమేల?
చిత్తశుద్ది లేని శివపూజలేలరా?
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.

తాత్పర్యం:
మనసు నిర్మలతో లేనపుడు ఏపని చేసిన అది వ్యర్ధమే అగును.అపరిశుభ్రముగా వున్న పాత్రలో వంట చేసినచో అది శరీరమునకు మంచిదికాదుగదా.అదేవిధముగా నిశ్చలమైన మనస్సుతో చేయని భగవంతుని పూజలు కూడా ఎలాంటి ఫలితాలనివ్వవు.

కుండ కుంభ మన్న కొండ పర్వతమన్న
నుప్పు లవణ మన్న నొకటికాదె
భాష లిట్టె వేరు పరతత్వమొక్కటే
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ
------------------------------------------
Preview
నడువకుమీ తెరువొక్కటఁ
గుడువకుమీ శతృనింటఁ గూరిమితోడన్‌
ముడువకుమీ పరధనముల
నుడువకుమీ యెరులమనసు నొవ్వగ సుమతీ!

తాత్పర్యం:తోడులేకుండా వంటరిగా పోవద్దు. విరోధి ఇంట్లో భుజింపవద్దు. ఇతరుల ధనం దగ్గర ఉంచుకోవద్దు. ఇతరుల మనస్సు బాధపడేట్లు మాట్లాడవద్దు.

మీకు తెలుసా

14 వ శతాబ్దిలోనే శ్రీనాథుడు 20 -30 పార్శీ పదాలు వాడాడు.ఖుసి -ఖుషీ,దుకాణం,బజార్ ,తలవారి ,
పోర్చుగీసు - ఇస్త్రీ
ఉర్దూ ,అరబ్బీ - అల్మారీ ,బొత్త్తాం
రాసినట్లే ఉచ్చరించడం ఉచ్చరించినట్లే రాయడం తెలుగుకు ఉన్న ప్రధాన లక్షణం ఏ భాషకు ఈ సౌలభ్యం లేదు .

కొంగర జగ్గయ్య


తెలుగులోకి డబ్బింగు చేసిన జురాసిక్ పార్క్ అనే ఆంగ్ల చిత్రంలో రిచర్డ్ అట్టెంబరో పాత్రకు తన గాత్రాన్ని అరువు ఇచ్చాడు.

అల్లూరి సీతారామరాజు లో పోషించిన రూథర్ ఫర్డ్ పాత్ర: ఇది ఆయన జీవితంలో మరపురాని పాత్ర. ఆ సినిమా తీసే నాటికి రూథర్ ఫర్డ్ చరిత్ర మరచిపోయిన వ్యక్తి కాదు. ఆయన ఎలా ఉంటాడో, ఎలా ప్రవర్తించేవాడో తెలిసిన వాళ్ళు అప్పటికి ఉన్నారు. ఆయన 1940 వరకు ప్రభుత్వ సర్వీసులో ఉన్నాడు. కృష్ణా జిల్లా, గుంటూరు, కడప తదితర ప్రాంతాల్లో పనిచేశాడు. అప్పటి ఐ.సి.ఎస్. అధికార్లలో చాలా మందికి ఆయన బాగా తెలుసు. వాళ్ళను వాకబు చేసి జగ్గయ్య రూథర్ ఫర్డ్ ప్రవర్తన గురించి, మనస్తత్వం గురించి తెలుసుకున్నాడు. అప్పుడు ఆయనకు రూథర్ ఫర్డ్ చాలా మంచి వ్యక్తి అని, ఆయనకు సీతారామరాజు అంటే గౌరవం ఉండేదని తెలిసింది. అయితే రూథర్ ఫర్డ్ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి విధేయుడు. ఆయన వైపు నుంచి చూస్తే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ సేవకుడిగా ఆయన సీతారామరాజును పట్టుకుని తీరాలి. ఇది తెలిశాక జగ్గయ్య చిత్ర రచయిత మహారథినికలిసి ఆ పాత్రను రొటీన్ విలన్ లా కాకుండా విధి నిర్వహణకు బద్ధుడై ఉండే హుందా అయిన వ్యక్తిలా మార్చి వ్రాయాలని కోరాడు. అలా ఆ పాత్ర చిత్రణ మార్చడంతో ఆ పాత్ర నిలబడడంతో బాటు సీతారామరాజు పాత్ర మరింతగా ఎలివేట్ అయింది. ఆ సినిమా చూశాక పి.వి.నరసింహారావు జగ్గయ్యకు ఫోన్ చేసి "మీ పాత్ర పోషణ అద్భుతం." అని ప్రశంసించారట.

Tips in basic English grammar

 • kinds of verbs-week verbs,strong verbs,finite verb ,infinitive,transitive,intransitive,special verbs(auxiliary verbs ,helping verbs,anomalous verbs) ,
 • form of vrbs=ist,iind,iiird= (1.adding ing to the present verb) ,(2.past verb) ,(3.past participle)
 • past participle is used at 1.present perfect 2.past perfect 3.future perfect 4.present perfect cont 5.past perfect cont 6.future perfect cont and passive voice
 • be forms be,was,are,were,been
 • tens are basically two 1.present tense,2 past tense
 • does (do) is used when subject is in singular third person
 • am is used when subject is in singular ist person

5.SONGS

MOVIE LIST (UPTO 1960)

ALPHABETIC ORDER List 1-9 | A |B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
YEAR - WISE List 1932 | 1933 |1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 |1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 |1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 |1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 |1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 |1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983| 1984| 1985| 1986| 1987| 1988| 1989| 1990| 1991| 1992| 1993| 1994| 1995| 1996| 1997| 1998| 1999| 2000| 2001| 2002| 2003| 2004| 2005| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

6.సామెతలు (proverbs)

6.సామెతలు (proverbs)


 • A bird in the hand is worth two in the bush
 • A friend in need is a friend indeed.
 • A stitch in time saves nine.
 • Absence makes the heart grow fonder.
 • As you sow, so you shall reap.
 • Beauty is only skin deep.
 • Better late than never.
 • better safe than sorry
 • Don't count your chickens before they're hatched.
 • Don't cry over spilt milk.
 • Don't judge a book by its cover.
 • Don't throw the baby out with the bath water.
 • Early to bed and early to rise makes a man healthy,
 • wealthy and wise.
 • Every cloud has a silver lining.
 • God helps those who help themselves.
 • Half a loaf is better than no bread.
 • He who laughs last laughs longest.
 • Make hay while the sun shines
 • Necessity is the mother of invention.
 • Never put off till tomorrow what you can do today.
 • One man's meat is another man's poison.
 • Out of sight, out of mind.
 • Rome wasn't built in a day.
 • The best way to a man's heart is through his stomach.
 • The end justifies the means.
 • The grass is always greener on the other side of the fence.
 • Too many cooks spoil the broth.
 • Two heads are better than one.
 • Waste not, want not.
 • When in Rome, do as the Romans do.
 • You can lead a horse to water, but you cannot make
 • him drink.
 • You can't make a silk purse out of a sow's ear.
 • Let sleeping dogs lie.
 • Hunger is the best sauce.
 • Measure twice cut once:Cocider your options carefully in order to make a good decision
 • Give him an inch and he'll want a yard:
 • The darkest hour is that before dawn
 • some people always take advantage of favor that is shown them
 • Even when things seem at their very worst, they may shortly improve
 • There only only twenty-four hours in a day :Time is a limited resource, so use it wisely
 • Any time means no time : When an event is not decided on or planned earlier it will never take place
 • Better late than never - To do something that is right, profitable, or good a little late is still better than not doing it at all
 • You can lead a horse to water but you can't make him drink
 • We can help, show or encourage someone to do something but we can't make him do what he is unwilling or unable to do "A bird in hand is worth two in the bush "
 • Something that one already has is better than going after something seemingly more worthwhile that one may not be able to get

CONCEPT
( development of human relations and human resources )

7..Gas

11.quataions

నేర్చుకోవడం ఆపితే ఆ రోజుతో మనిషి ఎదుగుదల ఆగిపోతుంది .నేర్చుకోవడం ఆపేసినరోజున మనిషి చనిపోయినట్టే.- అక్కినేని నాగేశ్వర రావు గారు 1.KARL MARX 2.SIGMAUND FRAUD 3.SOCRATES